STRONA GŁÓWNA
 
KORONAWIRUS - POMOC
 
RODZICU PRZECZYTAJ
 
POMOC NAUCZYCIELOM
 
WSPARCIE TERAPEUTYCZNE
 
AKTUALNOŚCI
 
REJON DZIAŁANIA
 
PRACOWNICY
 
OPINIE I ORZECZENIA
 
DRUKI DO POBRANIA
 
KONTAKT
 
 
85 742-34-34
 
 
 Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i nauczycieli w warunkach pandemii uruchomiliśmy dyżury telefoniczne specjalistów
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 - 20:00.


tel. 85 879 77 71


----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku, powróciła do swojej siedziby przy ul. Mazowieckiej 35.

tel. 85 742 34 34

od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

kontakt e-mail - sekretariat@ppp2.eu


 

Zapraszamy.

 

foto1

 

 

foto2

 

foto3

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Szanowni Państwo,


 Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii informujemy, że wszystkie wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu  85 742 34 34.


Możliwości dostarczania  niezbędnych dokumentów, składania wniosków:


 ·       bezpośrednio w sekretariacie  Poradni, w godzinach 8:00-16:00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym,  


 ·       przesłanie drogą pocztową (adres: 15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35) lub elektroniczną: sekretariat@ppp2.eu


Druki dokumentów znajdują się na stronie www.ppp2.eu, jak również zostały  umieszczone na stolikach przed sekretariatem w budynku Poradni.


Po rozpatrzeniu zgłoszenia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zostanie poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce.


 WAŻNE!


1. Prosimy, aby rodzic / opiekun prawny porozmawiał z dzieckiem i przygotował je do badania.


2. Do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.


3. Do poradni zgłasza się z dzieckiem jeden rodzic/ opiekun prawny, zabezpieczony w maseczkę i rękawice ochronne i zabiera ze sobą tylko dziecko, które ma być badane.


4. Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę lub inną osłonę ust i nosa oraz jednorazowe rękawiczki. Powinno mieć również własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.


5. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4r. ż., osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.


6. Wizyty są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w tym że na wizytę klienci powinni się stawić punktualnie 10 min przed wyznaczoną godziną (procedura wstępna – zebranie oświadczeń i mierzenie temperatury).


7. Po wejściu do budynku poradni (w korytarzyku) rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń wypełnia oświadczenia „Covid” – druki znajdują się na stoliku, i dokonywany jest pomiar temperatury.


8. Niewyrażenie zgody na warunki badania, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.


9. Jeśli nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia badania dziecko wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub pełnoletni uczeń kierują się do wskazanego gabinetu.


10. Rodzic/opiekun podczas badania dziecka oczekuje w wyznaczonym miejscu na korytarzu przy gabinecie, w którym odbywa się diagnoza jego dziecka.


11. Rodzic / opiekun / pełnoletni uczeń ogranicza bezpośrednie wizyty w sekretariacie Poradni – wszystkich istotnych informacji udziela specjalista.


12. Wszystkie osoby przebywające w Poradni zobowiązane są do zachowania niezbędnej odległości 2 m i stosowania się do zasad bezpieczeństwa.


13. Klienci Poradni chcący odebrać dokumenty, złożyć dokumenty, pobrać druki umawiają się telefonicznie na określoną godzinę i przychodzą do siedziby Poradni, zachowują zasady bezpiecznej odległości, dezynfekują ręce (również w rękawiczkach).


14. Na terenie Poradni odbywają się wyłącznie niezbędne wizyty. Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji, omówienie wyników badań – odbywają się w formie telefonicznej.


 


  Załącznik 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego


  Załącznik 2a - oświadczenie pełnoletniego ucznia


  Załącznik 2b - oświadczenie rodzica/nauczyciela


  Przygotowanie dziecka do wizyty w Poradni w czasie pandemii


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku:


https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem Barbary Choroszewskiej:
JAK RADZIĆ SOBIE Z KRYZYSEM WYWOŁANYM PANDEMIĄ KORONAWIRUSA?
Publikacja znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „warto przeczytać”.


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku jest instytucją samorządową, działającą od 1974 roku. W naszej placówce oferujemy wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami. Swoje działania kierujemy także do rodziców, wychowawców i pedagogów. Dążymy do wypracowania własnej koncepcji współdziałania wszystkich środowisk (rodziców, nauczycieli, instytucji oświatowych i pozaoświatowych), pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. W swojej pracy kierujemy się wzajemnym szacunkiem, pełnym zrozumieniem oczekiwań wszystkich podopiecznych i wrażliwością na ich różnorodne potrzeby.


Klauzula informacyjna– dane dzieci


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

administratorem danych osobowych małoletniego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie danych osobowych małoletniego jest wymogiem ustawowym

Klauzula informacyjna– dane rodziców/opiekunów prawnych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

administratorem danych osobowych małoletniego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok;

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

dane osobowe będą przechowywane czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie danych osobowych małoletniego jest wymogiem ustawowym, warunkiem ustalenia opiekunów prawnych małoletniego oraz traktowania Pana/Pani jako opiekuna prawnego.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 

ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok;

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

dane osobowe będą przechowywane czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.