STRONA GŁÓWNA
 
KORONAWIRUS - POMOC
 
RODZICU PRZECZYTAJ
 
POMOC NAUCZYCIELOM
 
WSPARCIE TERAPEUTYCZNE
 
AKTUALNOŚCI
 
REJON DZIAŁANIA
 
PRACOWNICY
 
OPINIE I ORZECZENIA
 
DRUKI DO POBRANIA
 
KONTAKT
 
 
85 742-34-34
 
 
 


Informujemy, że tymczasowa lokalizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku, znajduje się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3.

kontakt e-mail - sekretariat@ppp2.eu


 

Zapraszamy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Szanowni Państwo, 


 od 25 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2  wznawia swoją stacjonarną działalność diagnostyczną w zakresie prowadzenia badań diagnostycznych i wydawania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży.


 Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii informujemy, że budynek, w którym mieści się Poradnia, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.Wszystkie wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu  85 742 34 34.


 W pierwszej kolejności zapraszamy uczniów i dzieci potrzebujących pilnie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opinii o dojrzałości szkolnej.


 


W celu umówienia wizyty diagnostycznej należy kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Poradni (telefonicznie – 85 742 34 34) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub drogą mailową (sekretariat@ppp2.eu).


 Możliwości dostarczania  niezbędnych dokumentów, składania wniosków:


 ·       bezpośrednio w sekretariacie  Poradni, w godzinach 8:00-16:00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym,  


 ·       przesłanie drogą pocztową (adres: 15-094 Białystok, ul. Skłodowskiej-Curie 3) lub elektroniczną: sekretariat@ppp2.eu


 Druki dokumentów znajdują się na stronie www.ppp2.eu, jak również zostały  umieszczone na stolikach przed sekretariatem w budynku Poradni.


Po rozpatrzeniu zgłoszenia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zostanie poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce.


 WAŻNE!


 1.     Na terenie Poradni odbywają się wyłącznie niezbędne wizyty. Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji, omówienie wyników badań – odbywają się w formie telefonicznej.


 2.     Prosimy, aby rodzic / opiekun prawny porozmawiał z dzieckiem i przygotował je do badania.


 3.     Do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.


 4.     Do poradni zgłasza się z dzieckiem jeden rodzic/ opiekun prawny, zabezpieczony w maseczkę i rękawice ochronne i zabiera ze sobą tylko dziecko, które ma być badane.


 5.     Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę lub inną osłonę ust i nosa oraz jednorazowe rękawiczki.Powinno mieć również własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.


 6.     Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4r. ż., osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.


 7.     Wizyty  są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w tym że na wizytę  klienci powinni się stawić punktualnie 10 min przed wyznaczoną godziną (procedura wstępna – zebranie oświadczeń i mierzenie temperatury).


 8.     Rodzic jest poinformowany o miejscu do czynności wstępnych (poczekalniana na parterze, pierwszym i drugim piętrze- miejsce oznaczone do zajęcia dla rodzica i dziecka) oraz gabinecie (numer, piętro), w którym odbędzie się spotkanie.


 9.     Po zajęciu wyznaczonego miejsca przed diagnozą rodzic wypełnia oświadczenie, dokonywany jest pomiar temperatury. W przypadku wskazania wyższego niż 37,5 lub niewyrażenia zgody na przeprowadzenie pomiaru wizyta nie może się odbyć.


 10.  Niewyrażenie zgody na warunki badania, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.


 11.   Jeśli nie ma  przeciwwskazań do przeprowadzenia badania dziecko lub pełnoletni uczeń wraz ze specjalistą kierują się do gabinetu.


 12.  Rodzic/opiekun podczas badania dziecka oczekuje w wyznaczonym miejscu w  poczekalni.


 13.  Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń ogranicza bezpośrednie wizyty w sekretariacie Poradni – wszystkich istotnych informacji udziela specjalista.


 14.  Wszystkie osoby przebywające w Poradni zobowiązane są do zachowania niezbędnej odległości 2 m i stosowania się do zasad bezpieczeństwa.


 15.  Klienci Poradni chcący odebrać dokumenty, złożyć dokumenty, pobrać druki umawiają się telefonicznie na określoną godzinę i przychodzą do siedziby Poradni, zachowują zasady bezpiecznej odległości, dezynfekują ręce ( również w rękawiczkach) przy wejściu do sekretariatu (odpowiednie druki do wypełnienia znajdują się na stolikach przed wejściem do sekretariatu oraz na stronie internetowej).


 


  Załącznik 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego


  Załącznik 2a - oświadczenie pełnoletniego ucznia


  Załącznik 2b - oświadczenie rodzica/nauczyciela


  Przygotowanie dziecka do wizyty w Poradni w czasie pandemii


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku:


https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem Barbary Choroszewskiej:
JAK RADZIĆ SOBIE Z KRYZYSEM WYWOŁANYM PANDEMIĄ KORONAWIRUSA?
Publikacja znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „warto przeczytać”.


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku jest instytucją samorządową, działającą od 1974 roku. W naszej placówce oferujemy wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami. Swoje działania kierujemy także do rodziców, wychowawców i pedagogów. Dążymy do wypracowania własnej koncepcji współdziałania wszystkich środowisk (rodziców, nauczycieli, instytucji oświatowych i pozaoświatowych), pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. W swojej pracy kierujemy się wzajemnym szacunkiem, pełnym zrozumieniem oczekiwań wszystkich podopiecznych i wrażliwością na ich różnorodne potrzeby.


Klauzula informacyjna– dane dzieci


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

administratorem danych osobowych małoletniego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie danych osobowych małoletniego jest wymogiem ustawowym

Klauzula informacyjna– dane rodziców/opiekunów prawnych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

administratorem danych osobowych małoletniego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok;

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

dane osobowe będą przechowywane czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie danych osobowych małoletniego jest wymogiem ustawowym, warunkiem ustalenia opiekunów prawnych małoletniego oraz traktowania Pana/Pani jako opiekuna prawnego.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 

ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok;

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

dane osobowe będą przechowywane czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.