Oferta Poradni (kliknij kropkę aby rozwinąć)1. Propozycje dla uczniów


MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

FORMA: zajęcia grupowe (10-12 osób)
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): młodzież w wieku 14–18 lat
LICZBA GODZIN: 8 spotkań po 90 minut
CEL I TREŚCI: kształcenie umiejętności komunikacji, rozwiązywania konfliktów, poznanie metody mediacji, przygotowanie do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych
OSOBY PROWADZĄCE: mgr E. Sural

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

FORMA: zajęcia grupowe (10-12 osób)
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): młodzież w wieku 12–15 lat
LICZBA GODZIN: 12 spotkań po 90 minut
CEL I TREŚCI: kształcenie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, regulowaniem emocji
OSOBY PROWADZĄCE: mgr E. Sural

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

FORMA: zajęcia grupowe (6-8 osób)
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci w wieku 10-12 lat
CEL I TREŚCI: Cykl spotkań skierowanych do dzieci z trudnościami w zakresie: nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, wyrażania własnych emocji i potrzeb, rozwiązywania konfliktów.
TERMIN REALIZACJI: Po zebraniu się grupy oraz indywidualnie rozpatrywane przy uwzględnieniu kryteriów doboru do grupy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
OSOBY PROWADZĄCE, DO KONTAKTU: mgr M. Pawłowska

WARSZTATY AKADEMIA MOCY

FORMA: zajęcia grupowe (8-10 osób)
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci w wieku 10-12 lat
CEL I TREŚCI: Warsztaty wspierające dzieci w rozwoju emocjonalnym i społecznym, wzmacniają wiarę w siebie i budują poczucie własnej wartości.
Celem spotkań jest: nauka lepszego radzenia sobie z emocjami, stresem; budowanie poczucia własnej wartości, adekwatnej samooceny; wzmacnianie w dzieciach odwagi i wiary w siebie; rozwój samoakceptacji; budowanie dobrych relacji z innymi; nauka asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych: odmawiania, konfliktów.
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/2023
OSOBY PROWADZĄCE, DO KONTAKTU: mgr R. Siemieniuk, mgr A. Sokólska

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Profilaktyczne zajęcia grupowe dla uczniów klas I-VIII, mające na celu kształtowanie umiejętności świadomego, bezpiecznego korzystania z Internetu i zapobiegania cyberprzemocy.
FORMA: zajęcia grupowe na terenie szkoły
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): treści są dostosowane do potrzeb grupy odbiorców (od oddziału przedszkolnego do klasy VIII)
LICZBA GODZIN: 2x45 minut
CEL I TREŚCI: budowanie/rozwijanie umiejętności świadomego, bezpiecznego korzystania z Internetu

BUDOWANIE WIZERUNKU W SIECI

FORMA: zajęcia grupowe na terenie szkoły
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): klasy IV-VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowe.
LICZBA GODZIN: 2x45 minut
CEL I TREŚCI: świadome zarządzanie swoim wizerunkiem w Internecie

UNPLUGGED

Program profilaktyki uniwersalnej adresowany do uczniów 12-14 lat – oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego /12 lekcji i 3 spotkania z rodzicami/
FORMA: zajęcia dla klasy szkolnej
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie kl. VII – VIII i ich rodzice
LICZBA GODZIN: 12x45 minut (uczniowie) i 3x90 minut (rodzice)
CEL I TREŚCI: konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim, wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed uzależnieniami, umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich.
OSOBY PROWADZĄCE, DO KONTAKTU: mgr E. Sural
2. Propozycje dla nauczycieli


MEDIACJE

Szkolenia Rad Pedagogicznych na temat roli mediacji rówieśniczych w rozwiązywaniu konfliktów /1,5 godz./
FORMA: szkolenie rad pedagogicznych
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): nauczyciele szkół, w których planowane jest wprowadzanie mediacji rówieśniczych
LICZBA GODZIN: 1,5 godz.
CEL I TREŚCI: poznanie przestrzeni dla mediacji w szkole, rola dyrektora, mediacje w dokumentacji szkoły, rola nauczyciela – mediatora szkolnego, rola rodziców, zasady mediacji
OSOBY PROWADZĄCE, DO KONTAKTU: mgr E. Sural

METODA WSPÓLNEJ SPRAWY

Szkolenie nauczycieli, wychowawców, pedagogów na temat sposobu pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej /3 godz./
FORMA: zajęcia grupowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni
LICZBA GODZIN: 3 godziny
CEL I TREŚCI: kształcenie umiejętności pracy Metodą Wspólnej Sprawy, której celem jest znalezienie trwałego rozwiązania konfliktu między uczniami sytuacji agresji lub przemocy
OSOBY PROWADZĄCE, DO KONTAKTU: mgr E. Sural
3. Propozycje dla szkół


PROWADZENIE MEDIACJI

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów występujących w relacjach społeczności szkolnej.
FORMA: zespołowa
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie, nauczyciele, rodzice
LICZBA GODZIN: w zależności od potrzeb danej sytuacji
CEL I TREŚCI: pomoc w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących spraw i relacji szkolnych
OSOBY PROWADZĄCE, DO KONTAKTU: mgr E. Sural