Oferta Poradni skierowana do dzieci i młodzieży (kliknij aby rozwinąć listę)


BADANIA W KIERUNKU RYZYKA WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

FORMA: diagnoza indywidualna, porady indywidualne
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci po ukończeniu 4 roku życia, młodzież
CEL I TREŚCI: badanie wyższych funkcji słuchowych w celu oceny zaburzeń przetwarzania słuchowego APD
TERMIN REALIZACJI: cały rok
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Grażyna Joanna Kajewska, Magdalena Maj

PRZESIEWOWE BADANIA SŁUCHU PRZY POMOCY PLATFORMY BADANIA ZMYSŁÓW

FORMA: badania indywidualne na terenie przedszkoli i szkół, konsultacje indywidualne
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych
TERMIN REALIZACJI: cały rok
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Grażyna Joanna Kajewska, Magdalena Maj

TERAPIA PEDAGOGICZNA/ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

FORMA: zajęcia indywidualne lub w małych grupach
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych z grupy ryzyka dysleksji lub ze stwierdzoną dysleksją rozwojową
CEL I TREŚCI: system oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, których celem jest usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, podnoszenie poziomu jakości techniki czytania i poprawnego pisania, kształtowanie (usprawnianie) umiejętności czytania ze zrozumieniem. Działania podejmowane na zajęciach terapii pedagogicznej zapewniają aktywizację wszystkich sfer rozwoju dziecka, w tym także sferę emocjonalno – społeczną
TERMIN REALIZACJI: od października 2021, liczba miejsc ograniczona
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Anna Magnuszewska, Renata Siemieniuk, Agata Sokólska

TRENING ORTOGRAFICZNY

FORMA: zajęcia indywidualne
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych
CEL I TREŚCI: Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą zrozumieć istotę swoich trudności w uczeniu się ortografii i podjąć pracę nad ich przezwyciężaniem. W trakcie zajęć uczniowie nabywają m. in. umiejętności stosowania zasad ortograficznych w praktyce i samodzielnego przeprowadzania kontroli pisanego tekstu.
TERMIN REALIZACJI: od października 2021, liczba miejsc ograniczona
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Krystyna Lisowska

INSTRUMENTAL ENRICHMENT I - zajęcia o charakterze terapeutycznym metodą Feuersteina

FORMA: zajęcia indywidualne
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci w wieku szkolnym:

 • z trudnościami koncentracji uwagi,
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • z nieharmonijnym rozwojem intelektualnym,
 • z obniżoną sprawnością intelektualną,
 • z uogólnionymi trudnościami w uczeniu się.

CEL I TREŚCI: Wspieranie funkcji poznawczych poprzez m. in.: uczenie myślenia krytycznego, uczenie myślenia hipotetycznego, stosowanie się do stałych reguł, eliminowanie działań o charakterze prób i błędów, rozwijanie umiejętności porównywania, wybierania istotnych wskazówek.
TERMIN REALIZACJI: cały rok, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń po wcześniejszej konsultacji kwalifikacyjnej z osobą prowadzącą
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Edyta Kondrat

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - DZIECI

FORMA: zajęcia grupowe (6-8 osób)
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci w wieku 10-12 lat (kl. IV-VI)
CEL I TREŚCI: Cykl spotkań skierowanych do dzieci z trudnościami w zakresie: nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, wyrażania własnych emocji i potrzeb, rozwiązywania konfliktów.
TERMIN REALIZACJI: Po zebraniu się grupy oraz indywidualnie rozpatrywane przy uwzględnieniu kryteriów doboru do grupy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Monika Pawłowska, Kinga Michałowska

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - MŁODZIEŻ

FORMA: zajęcia grupowe (4 osoby)
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): Nastolatki w wieku 15-18 lat z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w normie intelektualnej.
CEL I TREŚCI: Cykl spotkań skierowanych do młodzieży z trudnościami w zakresie: nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, wyrażania własnych emocji i potrzeb, rozwiązywania konfliktów.
TERMIN REALIZACJI: Planowany II semestr roku szkolnego 2021/2022 w zależności od zebrania się grupy oraz indywidualnie rozpatrywane przy uwzględnieniu kryteriów doboru do grupy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Monika Pawłowska, Kinga Michałowska

PROFILAKTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ PŁYNNOSCI MÓWIENIA

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
CEL I TREŚCI: Program ma na celu pomoc osobom z jąkaniem w kształtowaniu pozytywnej samooceny, samoakceptacji oraz wzmacnianiu wiary we własne możliwości, sprzyja bezlekowemu i aktywniejszemu włączeniu się w życie społeczne. Indywidualne wsparcie i porady dla rodziców.
TERMIN REALIZACJI: Zgłoszenia przyjmowane są na początku roku szkolnego. Realizacja programu odbywać się będzie stacjonarnie lub zdalnie.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Krystyna Kordy, Małgorzata Machelska

JA I TY TO MY

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie klas I-III
LICZBA SPOTKAŃ: przewidziane są 3 spotkania
CEL I TREŚCI: Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierające budowanie prawidłowych relacji w klasie.
TERMIN REALIZACJI: Cały rok, decyduje kolejność zgłoszeń.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Monika Pawłowska

ZACZYNAM CZYTAĆ I PISAĆ – PROGRAM PROFILAKTYCZNY

FORMA: szkolenie, porady, indywidualne konsultacje
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci klas „0"
CEL I TREŚCI: Wczesne wykrywanie przejawów trudności w zakresie przygotowywania do nauki czytania i pisania oraz wskazanie odpowiednich form pomocy zanim podejmą naukę w kl. I. Rodzice dzieci biorących udział w badaniach będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji i uzyskania wskazówek.
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2021/2022 (I etap listopad/grudzień, II etap styczeń/luty, III etap maj)
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Agnieszka Dąbrówka-Bełbot, Agata Sokólska

SPOKOJNIE, TO TYLKO MATURA

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie klas maturalnych
LICZBA GODZIN: 1-2 godziny lekcyjne
CEL I TREŚCI: Zajęcia psychoedukacyjne ukazujące oddziaływanie sytuacji trudnych na ogólne funkcjonowanie oraz skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Definicja stresu. Źródła i objawy stresu. Pozytywne sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Przygotowanie się do stresu przedegzaminacyjnego.
TERMIN REALIZACJI: Zgodnie z zapotrzebowaniami placówki ( w małych grupach na terenie poradni lub na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uzgodnieniu warunków realizacji).
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska

SPOKOJNIE, TO TYLKO STRES

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych
LICZBA GODZIN: 1-2 godziny lekcyjne
CEL I TREŚCI: Zajęcia psychoedukacyjne ukazujące oddziaływanie sytuacji trudnych na ogólne funkcjonowanie oraz skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Definicja stresu. Źródła i objawy stresu. Pozytywne sposoby radzenia sobie ze stresem.
TERMIN REALIZACJI: Zgodnie z zapotrzebowaniami placówki ( w małych grupach na terenie poradni lub na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uzgodnieniu warunków realizacji).
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska

MOTYWACJA KLUCZEM DO SUKCESU

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
LICZBA GODZIN: 2 godziny lekcyjne
CEL I TREŚCI: Zajęcia psychoedukacyjne wzmacniające motywację wewnętrzną uczniów do realizacji własnych postanowień. Czym jest dla nas szkoła? Jakie ma dla nas znaczenie? To miejsce z szansą na rozwój czy miejsce nieustannego stresu? Uświadomienie własnego poziomu motywacji w kontekście nauki szkolnej. Pokonywanie barier w uczeniu się poprzez odpowiednie nastawienie i motywację do działania. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się.
TERMIN REALIZACJI: Zgodnie z zapotrzebowaniami placówki ( w małych grupach na terenie poradni lub na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uzgodnieniu warunków realizacji).
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska

DEBATA

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie klas V – VI
LICZBA GODZIN: 3 godziny lekcyjne
CEL I TREŚCI: Program profilaktyczny mający na celu opóźnienie inicjacji alkoholowej.
Cele:

 • korekta przekonań normatywnych;
 • kształtowanie systemu wartości;
 • wiedza o realnych konsekwencjach.

Treści:

 • stopniowe ukazywanie zachowań destrukcyjnych;
 • omawianie sprzeczności picia alkoholu z rozwojem relacji (przyjaźń, miłość);
 • odkrywanie niewidocznych strat z picia alkoholu.

TERMIN REALIZACJI: Zgodnie z zapotrzebowaniami placówki ( w małych grupach na terenie poradni lub na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uzgodnieniu warunków realizacji).
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska, Edyta Kondrat

POZNAJ ZANIM WYBIERZESZ

FORMA: Diagnozowanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży poprzez indywidualne lub grupowe badania zawodowe - zajęcia aktywizujące wybór zawodu.
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie klas VIII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących
LICZBA GODZIN: W okresie pandemii prowadzimy indywidualną diagnozę na terenie poradni uczniów zainteresowanych poznaniem predyspozycji zawodowych. Prosimy pedagogów szkolnych o pobranie ze strony internetowej Poradni druków zgłoszenia i udostępnienie ich rodzicom w celu ich wypełnienia i umówienia ucznia na wizytę w poradni (wymagana jest zgoda rodzica na samodzielny przyjazd oraz powrót ucznia).
CEL I TREŚCI:

 • Wsparcie młodzieży w rozpoznawaniu indywidualnych predyspozycji zawodowych, w określaniu ich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji i innych cech ważnych przy planowaniu kariery zawodowej.
 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru zawodu.

DIAGNOZA
Diagnoza predyspozycji poprzez wykonywanie badań określających możliwości poznawcze ( rozumienie sytuacji społecznych, myślenie logiczne, wyobraźnia przestrzenna, zdolności słowne) oraz zainteresowania i predyspozycje zawodowe.
PORADA
Indywidualna porada zawodowa zawierająca informację zwrotną o wynikach przeprowadzonych badań diagnostycznych i udzielenie informacji o zawodach, kierunkach kształcenia oraz zasadach i kryteriach przyjęć do szkół i ośrodków kształcenia, uwzględniająca:

 • stan zdrowia i wynikające z tego wskazania i przeciwwskazania do zawodu/kształcenia;
 • osobiste osiągnięcia szkolne i pozaszkolne;
 • indywidualne problemy ucznia a w szczególności wstępne planowanego ścieżki przyszłej kariery zawodowej.

KONSULTACJE BEZ BADAŃ
Konsultacje bez badań polegające na udzielenie informacji o zawodach, kierunkach kształcenia oraz zasadach i kryteriach przyjęć do szkół i ośrodków kształcenia celu podjęcia optymalnej decyzji zawodowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • stan zdrowia;
 • indywidualne predyspozycje ucznia;
 • indywidualne problemy ucznia.

TERMIN REALIZACJI: październik 2021 r. – kwiecień 2022 r.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska, Anna Malewicz, Grzegorz Urban

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, KONSULTACJE

FORMA: zajęcia indywidualne
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci i młodzież oraz ich rodzice
CEL I TREŚCI: zapewnienie pomocy w sytuacjach trudnych związanych z utrzymującą się pandemią, izolacją, obniżeniem nastroju u dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. OSOBY PROWADZĄCE: Agata Kumaniecka

WARSZTATY AKADEMII MOCY

FORMA: zajęcia grupowe (8-10 osób)
LICZBA GODZIN: 10 spotkań po 90 min.
CEL I TREŚCI: Warsztaty wspierające dzieci w rozwoju emocjonalnym i społecznym, wzmacniają wiarę w siebie i budują poczucie własnej wartości.
Celem spotkań jest:

 • nauka lepszego radzenia sobie z emocjami, stresem;
 • budowanie poczucia własnej wartości, adekwatnej samooceny;
 • wzmacnianie w dzieciach odwagi i wiary w siebie;
 • rozwój samoakceptacji;
 • budowanie dobrych relacji z innymi;
 • nauka asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych: odmawiania, konfliktów.

TERMIN REALIZACJI: II semestr roku dzkolnego 2021/2022.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Renata Siemieniuk, Agata Sokólska

"UWIERZYĆ W SIEBIE" - WARSZTATY DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH

FORMA: zajęcia warsztatowe (grupa 6-8 osób)
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie w wieku 8-10 lat
CEL I TREŚCI: Zajęcia warsztatowe ukierunkowane na kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami, budowanie prawidłowej samooceny, wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne możliwości.
TERMIN REALIZACJI: II semestr roku szkolnego 2021/2022. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 grudnia 2021 roku oraz indywidualnie rozpatrywane przy uwzględnieniu kryteriów doboru do grupy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Renata Siemieniuk, Agata Sokólska, Sylwia Wiśniowska

POWRÓT DO SZKOŁY PO OKRESIE PANDEMII I NAUCZANIA ZDALNEGO

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
LICZBA GODZIN: 1-2 godziny lekcyjne
CEL I TREŚCI: Zajęcia psychoedukacyjne ukazujące trudności uczniów z przystosowaniem się do sytuacji powrotu do szkoły Sposoby radzenia sobie z tymi trudnościami i emocjami
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniami placówki.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Magdalena Grześ

IGRASZKI MAŁEGO SMYKA

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (kl. 0-1).
LICZBA GODZIN: 1 godz. (zajęcia cykliczne).
CEL I TREŚCI: Zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój mowy i motoryki małej. Działania profilaktyczno - terapeutyczne będą miały na celu doskonalenie czynności związanych z użyciem palców i dłoni oraz rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych.
TERMIN REALIZACJI: październik 2021 - czerwiec 2022.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska, Krystyna Kordy, Joanna Żukowska

SPRYTNY UMYSŁ. UCZ SIĘ MĄDRZE.

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie klas IV-VI.
LICZBA GODZIN: 10 spotkań cyklicznych.
CEL I TREŚCI: Zajęcia ukierunkowane na podejmowanie działań służących podnoszeniu kształcenia. Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z technikami uczenia się, pobudzanie twórczego myślenia, angażowanie i stymulowanie obydwu półkul mózgowych, poznanie czynników sprzyjających uczeniu się, sposobów rozładowywania napięcia towarzyszącego uczeniu się. Na zajęcia zapraszamy uczniów, którzy w czasie zdalnego nauczania doświadczyły trudności w uczeniu się, co przyczyniło się do obniżenia osiąganych wyników w nauce oraz wiary we własne możliwości.
TERMIN REALIZACJI: październik - grudzień 2021.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska, Agata Sokólska

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

FORMA: zajęcia indywidualne
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych doświadczający trudności emocjonalnych.
CEL I TREŚCI: celem terapii psychologicznej jest usprawnienie funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży, udzielenie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, psychoedukacja.
TERMIN REALIZACJI: od października 2021, liczba miejsc ograniczona.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Katarzyna Kaczyńska, Joanna Nitkiewicz-Powichrowska, Monika Pawłowska, Magdalena Grześ, Marzanna Oniśko


Realizowanie zajęć grupowych i proponowanych form pomocy uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.