Poradnia wydaje opinie w sprawie


 • objęcia dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
 • objęcia dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia z uwagi na stan zdrowia;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz warunków egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia z uwagi na stwierdzone specyficzne trudności w uczeniu się;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 • zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do określonej pracy lub nauki zawodu;
 • braku przeciwskazań do wykonywania przez ucznia pracy lub innych zajęć zarobkowych.


Opinie wydaje się na wniosek rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
Poradnia wydaje także, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.