Raport o stanie zapewnienia dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


a/ lokalizacja poradni

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku mieści się w budynku przy ulicy Mazowieckiej 35, w odległości około 1,3 km od centrum miasta, u zbiegu ulic Mazowieckiej, Waszyngtona i Wesołej. Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków. W 2020 roku zakończono remont i przebudowę obiektu, dzięki czemu umożliwiona jest pełna dostępność wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, osobom z niepełnosprawnościami.


b/ dojazd do siedziby poradni

Do poradni można dojechać komunikacją miejską lub własnym środkiem transportu. W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do placówki znajduje się przystanek MPK – Kaczorowskiego/Waszyngtona (221) linii: 3 w kierunku NIEMEŃSKA; 6 w kierunku DOLISTOWSKA; 16 w kierunku GAJOWA; 17 w kierunku PLAŻOWA; 19 w kierunku DOJLIDY GÓRNE; 104 w kierunku PIŁSUDSKIEGO; oraz ok. 400 metrów od wejścia głównego do placówki znajduje się przystanek MPK – Waszyngtona/Szpital DSK (213) linia 26 kierunek KLEOSIN.

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Najbliższy postój taksówek przy ul. Waszyngtona oddalony jest ok. 600 m. Przejścia dla pieszych przy ulicy Mazowieckiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej, pętli indukcyjnych i sygnalizacji dźwiękowych. Na trasie do wejścia do budynku nie występują przeszkody.


c/ dostępność parkingu

Przed posesją znajdują się parkingi ogólnodostępne miejskie w Strefie Płatnego Parkowania (strefa B), przy ulicach Mazowieckiej i Wesołej. Poradnia posiada też parking własny z wjazdem od strony ul. Wesołej, co umożliwia osobom z niepełnosprawnościami bezpośredni wjazd samochodem przed wejście do budynku. Na parkingu wydzielone są 2 specjalnie oznakowane miejsca parkingowe.


d/ dostępność wejścia

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Mazowieckiej. Do wejścia prowadzi chodnik, który umożliwia poruszanie się na wózku, bez barier i schodów. Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm umożliwiają swobodny wjazd wózkiem.


e/ dostępność pomieszczeń

W poradni znajdują się 3 poziomy dostępne dla klientów: parter, I i II piętro. Na parterze, w przedsionku umieszczona jest tablica informacyjna, wykonana w powiększonym druku, z dobrym kontrastem tła i czcionki, co umożliwia osobom słabowidzącym zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń. Parter dostosowany jest w pełni dla osób poruszających się na wózkach. Na wprost wejścia znajduje się klatka schodowa, pełniąca również funkcję klatki ewakuacyjnej, zaopatrzona w graficzne plany ewakuacji, oznaczenia piktogramowe drogi ewakuacyjnej i instalację przeciwdymną. Schody wewnątrz budynku są szerokie, zabezpieczone poręczami. Korytarze na parterze i piętrach są szerokie, pełnią funkcje poczekalni, co nie stanowi bariery dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze, na lewo od wejścia i przedsionka, w końcu korytarza znajduje się winda, umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy piętrami osobom poruszającym się na wózkach. Winda wyposażona jest w przyciski z oznaczeniami pięter w alfabecie Braille’a oraz głosową informację, ułatwiającą orientację osobom słabowidzącym i niewidomym. Na każdej kondygnacji znajdują się gabinety i sale do zajęć, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim. Sekretariat poradni znajduje się na parterze budynku na lewo od wejścia głównego. Na parterze mieści się też gabinet wicedyrektora oraz gabinet dyrektora poradni, do którego wchodzi się przez sekretariat. Wszystkie pomieszczenia posiadają drzwi szerokie na 90 cm, co pozwala na swobodny dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Oznaczenia numeracji wszystkich gabinetów w poradni wykonane są w alfabecie Braille’a, aby umożliwić ich odnalezienie osobom niewidomym. W razie trudności pomocą i informacją służą zainteresowanym pracownicy poradni. Na każdej kondygnacji (parter i piętra) znajdują się przestronne toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Przy toalecie na parterze ustawiony jest przewijak dla niemowląt. Do budynku i wszystkich pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Poradnia zapewnia osobom z niepełnosprawnościami możliwość komunikowania się poprzez:

 • kontakt telefoniczny (tel. 85 7423434),
 • kontakt korespondencyjny,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych, z wykorzystaniem SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
 • komunikację audiowizualną, z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Na stronie internetowej poradni zamieszczone są służbowe adresy mailowe pracowników, co umożliwia osobom z niepełnosprawnościami bezpośredni kontakt w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu zgłaszanych problemów.
W poradni nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony poradni – www.ppp2.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2017.04.19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.22
Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie elementy strony mają prawidłowo zdefiniowany kod strony pod względem list. Może to stanowić problem z prawidłowym odczytywaniem list znajdujących się na stronie.
 • Nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Może to powodować utrudnienie w zrozumieniu kontekstu danych w komórkach. Nie powoduje to jednak braku w dostępności tych danych.
 • Na stronie znajdują się puste linki spowodowane jest to użyciem specjalnego przycisku powrotu do góry. Występuje na większości badanych podstron.
 • Po dezaktywacji stylów na niektórych stronach zbyt duże zdjęcia utrudniają przeglądanie treści.
 • W kodzie strony pojawiają się błędy walidacyjne, nie powodują one jednak problemu z wyświetlaniem oraz zrozumieniem przedstawionych danych.
 • Nie każda strona ma poprawną deklaracje języka tyczy się to otwieranych plików PDF oraz mapy strony.
 • Nie na każdej stronie występuje nagłówek h1.
 • Nie na każdej stronie zostały użyte prawidłowo nagłówki. Może to stanowić problem przy przeglądaniu treści strony i ważności danej treści dla odbiorcy.
 • W kodzie HTML strony znajdują się elementy służące prezentacji jednak nie zaburzają one sposobu wyświetlania oraz zrozumieniem prezentowanych danych.
 • Na stronie nie wszystkie ramki mają tytuły. Może to powodować problem ze zrozumieniem zawartości ramki, jednak nie powoduje braku dostępności.
 • Nie we wszystkich przypadkach został równocześnie zdefiniowany kolor tła oraz kolor elementu.
 • Nie we wszystkich przypadkach elementy kodu HTML zostały użyte w sposób prawidłowy.
 • Strona nie ma funkcjonalności zastąpienia gestu złożonego na ekranie gestem prostym. Może to stanowić problem w przypadku obsługi ekranów dotykowych.
 • Filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji.
 • Nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub PDF zostały przygotowane z użyciem stylów.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny stron: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku spełnia wymagania dostępności w 89.96%.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Brak dostępności języka migowego.

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana kontrastu;
 • podświetlenie linków;
 • zmiana wielkości czcionki;
 • zmiana odstępów między wyrazami i poszczególnymi wierszami tekstu;
 • ustawienia przyjazne dla dyslektyków;
 • zmiana wielkości kursora;
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Gabriel Rogowski, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: grogowski@ppp2.eu. Swoje uwagi można zgłaszać również telefonicznie pod nr 85 742 34 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.WNIOSKI

Poradnia w znacznym stopniu zaspokaja potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności. Niemniej, niezbędne jest dalsze doskonalenie pod tym względem strony internetowej i dążenie do zapewnienia w przyszłości osobom głuchym i głuchoniemym kontaktowania się w polskim języku migowym (PJM).