Przed złożeniem dokumentów w sekretariacie PP – P nr 2 należy:


 1. Zapoznać się z rejonem działania PP-P nr 2 ( na mocy Uchwały XXXV/514/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 roku)  do pobrania
 2. Sprawdzić, w przypadku dziecka/ucznia uczęszczającego do placówki - dokładny adres placówki (ulica, numer)
 3. Sprawdzić, w przypadku dziecka nieuczęszczającego do placówki – adres zamieszkania dziecka.


Możliwości dostarczenia niezbędnych dokumentów:

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii budynek, w którym mieści się Poradnia, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz. Wszystkie wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Zgromadzone dokumenty można złożyć:


 • bezpośrednio w sekretariacie Poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (85 742 34 34);
 • przesyłając drogą pocztową (adres: 15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35) lub elektroniczną: sekretariat@ppp2.eu


W przypadku dostarczenia dokumentacji drogą pocztową lub mailową - rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zostanie poinformowany telefonicznie o terminie spotkania w placówce – konieczne jest podanie kontaktu telefonicznego.Przed wizytami diagnostycznymi w poradni (badanie, konsultacja) konieczne jest wypełnienie oświadczeń COVID:
Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku:


ZGŁOSZENIA DZIECKA/UCZNIA W CELU UZYSKANIA ORZECZEŃ
I OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU:


ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA DZIECI/UCZNIÓW

Niepełnosprawnych:


 • niesłyszących
 • słabosłyszących
 • niewidzących
 • słabowidzących
 • niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją
 • niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
 • niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością sprzężoną


Niedostosowanych społecznie


Zagrożonych niedostosowaniem społecznym


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia  do pobrania
 3. Opinia nauczyciela o dziecku/uczniu - kształcenie specjalne  do pobrania
 4. Kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego - jeśli dziecko/uczeń posiada (np. karty informacyjne z pobytów szpitalnych, konsultacje lekarskie specjalistyczne, audiogram, zaświadczenie fizjoterapeuty o prowadzonym usprawnianiu itp)
 5. Kserokopie posiadanej innej dokumentacji specjalistycznej (np. wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, integracji sensorycznej i inne)
 6. Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego – dotyczy uczniów
 7. Poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane
 8. Jeżeli dziecko/uczeń pozostawał pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - prośba o przekazanie Karty Dziecka/Ucznia  do pobrania

WAŻNE:
W przypadku ubiegania się o orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne konieczne jest złożenie dodatkowej dokumentacji świadczącej o problemach w zachowaniu i funkcjonowaniu ucznia, istotnych trudnościach wychowawczych i przystosowawczych (np. szczegółowa opinia wychowawcy, nadzór kuratora, postanowienia sądu, inna dokumentacja uzasadniające występowanie ww. trudności).


ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA/INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego  do pobrania
 3. Opinia nauczyciela o dziecku/uczniu – indywidualne nauczanie  do pobrania
 4. Kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego
 5. Kserokopie posiadanej innej dokumentacji specjalistycznej (np. dotyczącej prowadzonych oddziaływań terapeutycznych/ psychoterapeutycznych)
 6. Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego – dotyczy uczniów
 7. Jeżeli dziecko/uczeń pozostawał pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez poradnię oraz Wniosek o przekazanie Karty Dziecka/Ucznia  do pobrania

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH (dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim)


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia  do pobrania
 3. Kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego - jeśli dziecko/uczeń posiada (np. karty informacyjne z pobytów szpitalnych, konsultacje lekarskie specjalistyczne, audiogram, zaświadczenie fizjoterapeuty o prowadzonym usprawnianiu itp)
 4. Opinia o dziecku/uczniu sporządzona przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem/uczniem
 5. Poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane
 6. Jeżeli dziecko/uczeń pozostawał pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Dziecka/Ucznia  do pobrania

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego)


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka  do pobrania
 3. Kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego - jeśli dziecko posiada (np. karty informacyjne z pobytów szpitalnych, konsultacje lekarskie specjalistyczne, audiogram, zaświadczenie fizjoterapeuty o prowadzonym usprawnianiu itp)
 4. Kserokopie posiadanej innej dokumentacji specjalistycznej (np. wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, integracji sensorycznej i inne)
 5. Kserokopia posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności
 6. Poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane
 7. Jeżeli dziecko pozostawało pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Dziecka  do pobrania


ZGŁOSZENIA DZIECI/UCZNIÓW W ZWIĄZKU Z:


Występującymi problemami dydaktycznymi (trudności w nauce, problemy z zapamiętywaniem, koncentracją uwagi, uczeniem się)


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia
 3. Opinia o dziecku/uczniu z trudnościami w nauce  do pobrania
 4. Kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego - jeśli dziecko/uczeń posiada
 5. Jeżeli dziecko/uczeń uczęszcza za zajęcia specjalistyczne - kserokopie posiadanej dokumentacji specjalistycznej (np. wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, logopedycznych, prowadzonych zajęć specjalistycznych )
 6. Kserokopia ostatniego świadectwa
 7. Jeśli były wydane – poprzednie dokumenty z poradni
 8. Jeżeli dziecko/uczeń pozostawał pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Dziecka/Ucznia  do pobrania

Występującymi specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w nauce matematyki (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (z uwzględnieniem informacji na temat wzroku i słuchu oraz występujących schorzeń neurologicznych, w przypadku występowania wady wzroku, słuchu, innych chorób (w tym neurologicznych) – zaświadczenie od lekarza specjalisty)
 3. Opinia o uczniu z trudnościami w pisaniu i czytaniu sporządzona przez nauczyciela języka polskiego  do pobrania
 4. Opinia o uczniu z trudnościami w nauce matematyki (w przypadku podejrzenia dyskalkulii)  do pobrania
 5. Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego - jeśli uczeń posiada
 6. Jeżeli uczeń uczęszcza za zajęcia specjalistyczne - kserokopie posiadanej dokumentacji specjalistycznej (np. wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, logopedycznych, prowadzonych zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, innych)
 7. Kserokopia ostatniego świadectwa
 8. Jeśli były wydane – poprzednie dokumenty z poradni
 9. W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej Wniosek Dyrektora Szkoły, do której aktualnie uczeń uczęszcza wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Pedagogicznej
 10. Jeżeli uczeń pozostawał pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Ucznia  do pobrania
 11. Zeszyty – do wglądu podczas badania (zeszyty, próbki prac, ksera prac – dostarczone bezpośrednio na badanie pedagogiczne)

Opinia o występowaniu specyficznych trudności w nauce nie może być wydana wcześniej niż po ukończeniu przez ucznia klasy trzeciej szkoły podstawowej


Ubieganiem się o indywidualny program/tok nauki


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Wniosek Dyrektora Szkoły do której uczeń aktualnie uczęszcza
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza podstawowej opieki medycznej
 4. Opinia o uczniu  do pobrania
 5. Kserokopie osiągnięć ucznia (dyplomy, zaświadczenia o udziale w konkursach, olimpiadach, inne)
 6. Jeśli były wydane – poprzednie dokumenty z poradni
 7. Jeżeli dziecko pozostawało pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Dziecka  do pobrania

Zezwolenie na indywidualny program/tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia


Badaniem dojrzałości szkolnej


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 3. Opinia nauczyciela placówki do której dziecko uczęszcza
 4. Kserokopia opinii o gotowości szkolnej wydane przez placówkę, do której dziecko uczęszcza
 5. Jeśli były wydane – poprzednie dokumenty z poradni
 6. Jeżeli uczeń pozostawał pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Ucznia  do pobrania

Określeniem braku przeciwwskazań do wykonywania pracy zarobkowej


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. W przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny – opinia Dyrektora Szkoły dotycząca możliwości wypełniania przez ucznia obowiązku szkolnego w czasie wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych
 3. Opinia wychowawcy o uczniu
 4. Kserokopia orzeczenia lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez ucznia pracy lub innych zajęć zarobkowych
 5. Kserokopia ostatniego świadectwa
 6. Jeśli były wydane – poprzednie dokumenty z poradni
 7. Jeżeli uczeń pozostawał pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Ucznia  do pobrania

Przepisy prawa pracy stanowią, że wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.


Ubieganiem się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia  do pobrania
 3. Opinia o uczniu  do pobrania
 4. Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego - jeśli uczeń posiada
 5. Jeżeli uczeń uczęszcza za zajęcia specjalistyczne - kserokopie posiadanej dokumentacji specjalistycznej (np. wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, logopedycznych, prowadzonych zajęć specjalistycznych)
 6. Kserokopia ostatniego świadectwa
 7. Jeśli były wydane – poprzednie dokumenty z poradni
 8. Jeżeli uczeń pozostawał pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Ucznia  do pobrania

Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym ani indywidualnym nauczaniem/indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.


Ubieganiem się o pierwszeństwo przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia – schorzeniu przewlekłym, ograniczającym wybór szkoły ponadpodstawowej
 3. Opinia o uczniu  do pobrania
 4. Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego - jeśli uczeń posiada
 5. Kserokopia ostatniego świadectwa
 6. Jeśli były wydane – poprzednie dokumenty z poradni
 7. Jeżeli uczeń pozostawał pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Ucznia  do pobrania

Ubieganiem się o zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz kserokopia posiadanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego dla uczniów:
  słabosłyszących/ niesłyszących,
  z afazją,
  z autyzmem/zespołem Aspergera,
  z niepełnosprawnością sprzężoną
 3. Kserokopia wydanej opinii stwierdzającej głęboką dysleksję
 4. Jeżeli uczeń pozostawał pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Ucznia  do pobrania

Wcześniejszym przyjęciem dziecka do szkoły podstawowej


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 3. Opinia nauczycieli o funkcjonowaniu dziecka zawierająca ocenę gotowości szkolnej
 4. Jeżeli dziecko pozostawało pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Dziecka  do pobrania

Realizowaniem edukacji poza przedszkolem/szkołą (tzw. edukacja domowa)

Zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021, poz. 762), od dnia 1 lipca 2021 r. do wydania zezwolenia w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U.2021,poz.1082) nie jest wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Ubiegania się o przyjęcie ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy (dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej)


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia
 3. Opinia nauczyciela o uczniu
 4. Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego - jeśli uczeń posiada
 5. Jeżeli uczeń uczęszcza za zajęcia specjalistyczne - kserokopie posiadanej dokumentacji specjalistycznej (np. wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, logopedycznych, prowadzonych zajęć specjalistycznych)
 6. Kserokopia ostatniego świadectwa
 7. Jeśli były wydane – poprzednie dokumenty z poradni
 8. Jeżeli uczeń pozostawał pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej - Wniosek o przekazanie Karty Ucznia  do pobrania


ZGŁOSZENIA DZIECI/UCZNIÓW W CELU UZYSKANIA KONSULTACJI, PORADY PSYCHOLOGA, PEDAGOGA, LOGOPEDY


Zgłoszenia Dzieci/Uczniów w celu konsultacji, uzyskania porady


 1. Zgłoszenie do poradni  do pobrania
 2. Opinia nauczyciela o dziecku/uczniu
 3. Posiadana dokumentacja medyczna i specjalistyczna


ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE


Zgłoszenie na zajęcia terapii pedagogicznej


 1. Zgłoszenie na zajęcia terapii pedagogicznej  do pobrania

Zgłoszenie na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych


 1. Zgłoszenie na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych  do pobrania