103. rocznica urodzin Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Dnia 26.11.2022 - w dniu 103 rocznicy urodzin prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, reprezentacja pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na czele z panią dyrektor Barbarą Jocz uczciła pamięć o Nim zapalając znicz pod tablicą poświęconą ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodźctwie. Przed wojną w budynku naszej poradni mieściła się Szkoła Podstawowa, do której uczęszczał prezydent Ryszard Kaczorowski. Autorem pamiątkowej tablicy umieszczonej na murze budynku jest białostocki plastyk Marek Owieczko. Tablica została ufundowana przez Urząd Miejski w Białymstoku. Prezydent miasta Tadeusz Truskolaski uczcił pamięć honorowego obywatela naszego miasta składając w tym dniu kwiaty pod pamiątkową tablicą.

autorzy tekstu i zdjęć: Paweł Gorszewski, Ewa Laskowska

Galeria zdjęć:

Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

W czwartek 20.10.2022 r.w Podlaskim Kuratorium Oświaty odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa podlaskiego w związku z realizowanym w województwie podlaskim projektem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Głównym celem przedsięwzięcia grantowego jest przygotowanie kadr wszystkich publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych do prowadzenia diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem opracowanych narzędzi diagnostycznych z obszaru poznawczego, emocjonalno-społecznego, osobowościowego. W województwie podlaskim Grantobiorcą projektu jest Miasto Białystok. Poradniami koordynującymi wdrażanie projektu są Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku. Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne cele i założenia projektu oraz harmonogram jego realizacji.

Październik to miesiąc świadomości mutyzmu wybiórczego

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, polegające na wybiórczości mówienia, przez co rozumie się to, że dziecko lub osoba dorosła mówi w pewnych sytuacjach, a milczy w innych. Milczenie nie wynika z niechęci do używania danego języka lub jego nieznajomości, lecz często z odczuwanego silnego lęku społecznego. Zaburzenie rozwija się zwykle we wczesnym dzieciństwie – między 2. a 5. rokiem życia, choć może również dotyczyć dorosłych.

Rodzicu, Nauczycielu, jeśli widzisz, że dziecko:
• nie mówi, w pewnych sytuacjach nie rozmawia z dziećmi czy dorosłymi,
• unika kontaktu wzrokowego,
• nie komunikuje swoich potrzeb,
• w przedszkolu czy szkole „jest grzeczne”, wycofane, niewidoczne,
• nie uśmiecha się,
• nie bawi się z innymi

ZAUWAŻ, POMÓŻ…
W obecnych czasach świadomość występowania problemu mutyzmu wybiórczego ciągle wzrasta. Wzrasta również dostępność do wiedzy na ten temat, szkoleń i publikacji. Wiele dzieci otrzymuje konieczne wsparcie, otwiera się na świat, pokonuje swój lęk i jest uczestnikiem wielu ciekawych aktywności, przez co otrzymuje cały wachlarz różnych doświadczeń.

Rodzicu, Nauczycielu – sięgnij po wiedzę! – przydatne publikacje:
http://mutyzm-wybiorczy.org.pl/
• Film na Youtube „Moje dziecko nie mówi” https://www.youtube.com/watch?v=j8C7g_Hpb90
• Książka „Mutyzm wybiórczy – kompendium wiedzy” - Maggie Johnson, Alison Wintgens
• Strony na Facebook, grupy wsparcia, webinary – m.in. https://www.facebook.com/FundacjaMutyzmWybiorczyReaktywacja
https://www.facebook.com/groups/236845910186465/?ref=pages_group_cta
https://www.facebook.com/groups/577551922345688
i inne.

Akademia Mocy

Dnia 27 czerwca 2022 r. zakończył się cykl zajęć warsztatowych dla dzieci w wieku 7-8 lat wspierających dzieci w rozwoju emocjonalnym, wzmacniających wiarę w siebie i budujących poczucie własnej wartości.

Celem spotkań była:
• nauka lepszego radzenia sobie z emocjami, stresem,
• budowanie poczucia własnej wartości, adekwatnej samooceny,
• wzmacnianie w dzieciach odwagi i wiary w siebie,
• rozwój samoakceptacji,
• budowanie dobrych relacji z innymi,
• nauka asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych: odmawiania, konfliktów.

Cykl zajęć obejmował 10 spotkań warsztatowych, na których dzieci świetnie się bawiły, a jednocześnie rozwijały umiejętności niezbędne do tego, by coraz lepiej rozumieć siebie i innych, nabrać pewności siebie i odwagi, samoakceptacji.

Kolejna edycja Akademii Mocy jest planowana na wrzesień 2022 r.

Informacje i zapisy przyjmujemy drogą mailową: rsiemieniuk@ppp2.eu, asokolska@ppp2.eu.

Przy zapisywaniu dziecka prosimy podać imię i nazwisko dziecka, szkołę i klasę oraz telefon do kontaktu.

12. rocznica Katastrofy Smoleńskiej

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria. Na pokładzie samolotu były również 4 osoby z naszego regionu. To ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego arcybiskup Miron Chodakowski, i stewardesa Justyna Moniuszko.

M. in. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku uczcili pamięć prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Galeria zdjęć:

Dziecko afatyczne w przedszkolu i szkole

W ramach doskonalenia zawodowego 26 stycznia 2022 r. odbyło się szkolenie wewnętrzne „Dziecko afatyczne w przedszkolu i szkole”. Nasza koleżanka – Paulina Bińczak (neurologopeda) przedstawiła zarówno zagadnienia teoretyczne (m.in. wyjaśniając zawiłości terminologiczne), jak również podzieliła się swoim doświadczeniem w diagnozowaniu dzieci oraz pracy terapeutycznej.

Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę prowadzi i anonimowy telefon dla rodziców i profesjonalistów w sprawie bezpieczeństwa dzieci m. in.:

  • przemoc doświadczana przez dzieci w rodzinie lub grupie rówieśniczej
  • wykorzystywanie seksualne
  • problemy zdrowia psychicznego
  • aktywność w sieci
  • i inne


psycholog – poniedziałek-czwartek w godz. 12.00-15.00
prawnik – piątek w godz. 12.00-15.00
Specjaliści fundacji odpowiadają też na pytania przesłane drogą mailową na adres: pomoc@800100100.pl

SEMINARIUM POWIATOWE PODLASKIEJ SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO

W dniu 26 listopada 2021r. w Centrum Edukacji Nauczycieli odbyło się Seminarium Powiatowe Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego powiatu białostockiego, które zostało zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku.

W spotkaniu wzięły udział- osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Uniwersytetu w Białymstoku oraz koordynator projektu i konsultanci Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego.

W programie seminarium znalazły się m.in. prezentacja założeń Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, omówienia zagadnień dotyczących doradztwa zawodowego w modelu popytowym. Dokonano analizy źródeł informacji o rynku pracy, przedstawiono refleksje na temat edukacji z sukcesem oraz zaprezentowano kluczowe aspekty dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników. Zwrócono uwagę na budowanie współpracy osób odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie. Seminarium zakończył warsztat dotyczący modelowego systemu doradztwa zawodowego w subregionie białostockim. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz pozwoliło na kształtowanie współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi szkół zawodowych.

Spotkanie Sieci Współpracy Doradztwa Zawodowego

W dniu 3 listopada 2021r. w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół podstawowych (SP 37, SP 22, SP 7), osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.
W programie seminarium znalazły się: prezentacja oferty poradni w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz omówienie możliwości kształcenia młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dokonano również analizy wartości moralnych przypisanych do profesji doradcy zawodowego.
Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz pozwoliło na kształtowanie współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi szkół podstawowych.
Zespół poradnictwa edukacyjno-zawodowego PPP nr 2

Publikacje Białostockiej Szkoły Ćwiczeń

Liderem programu jest Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” a partnerami współpracującymi: Uniwersytet w Białymstoku, Podlaski Kurator Oświaty, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 2. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Publikacje do pobrania w formacie pdf:

Grafika komputerowa i animacja w szkole ponadpodstawowej /Dorota Popławska/

Zrozumieć i pomóc - wspieranie uczniów z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w nabywaniu kompetencji kluczowych /Brygida Kaliszewicz/

Metoda WebQuest w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej /Barbara Dudel, Izabela Sietejko/

Mnemotechniki i metody aktywizujące wspomagające zapamiętywanie słownictwa poprzez kojarzenie i wizualizowanie z włączeniem emocji, zmysłów i ruchu oraz twórczego działania /Marta Małaszkiewicz/

Innowacyjne metody wspierające lekcje chemii w szkole ponadpodstawowej /Karolina Nikołajuk/

Wykorzystanie statystyki opisowej na lekcji biologii w liceum /Marzanna Gawryluk/

Kompetencje kluczowe w nauczaniu i uczeniu się biologii /Alina Stankiewicz/

Rozwój kompetencji kluczowych(osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się) w trosce o minimalizacje niepowodzeń szkolnych uczniów /Monika Zińczuk/

Od 1 czerwca 2021 r. psychologowie Fundacji ITAKA, przez 6 dni w tygodniu, dyżurują przy Telefonie Zaufania Młodych pod numerem 22 484 88 04. Pomoc psychologiczna pod tym numerem jest całkowicie bezpłatna.

Telefon Zaufania Młodych to projekt dedykowany dzieciom, nastolatkom i młodym dorosłym - do 25 roku życia.
Psychologowie oferują wsparcie przez telefon, czat i spotkania online.
Telefon: poniedziałek - sobota 11.00 - 21.00
Czat: poniedziałek i wtorek 11.00 - 21.00

UWAGA! Jest możliwość uzyskania wsparcia online w postaci pakietu NIEODPŁATNYCH sesji z psychologiem. Pakiet to 5 sesji po 50 minut.
Zapisy na sesje prowadzone są pod numerem 22 484 88 01.
Więcej informacji na stronie www.stopdepresji.pl

Do pobrania: Ulotka
Do pobrania: Plakat

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

Materiał dotyczący szczepień opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji - adresowane do nauczycieli, rodziców i uczniów:

Filmy edukacyjne - odwołują się do profilaktyki zdrowotnej oraz znaczenia zdrowia. Materiały mogą być wykorzystane na lekcjach lub spotkaniach z rodzicami:
film edukacyjny – uczniowie szkoły ponadpodstawowej
film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII

Scenariusze lekcji - do wykorzystania na lekcjach lub zajęciach z wychowawcą: szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych

Materiały edukacyjne – przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii:
szczepienia – uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne - komunikat MEiN

Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej, szczególnie zakładki:
bezpieczny powrót do szkoły
w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022.

Załączniki:
szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne
szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne - komunikat MEiN
szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych

Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjnego - zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych woj. podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieć Doradztwa Zawodowego, opracowanie 33 zewnętrznych programów wsparcia szkoły, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 4 752 ucz., tworzenie i doposażanie 33 Punktów Informacji i Kariery oraz nabywanie i aktualizacja kompetencji 100 n-li realizujących zadania z zakresu doradztwa zaw. w szkołach zaw. do 31.10.2023 r.

Działania projektu koncentrują się na powołaniu i działalność Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (PSDZ), której celem będzie zapewnienie zewnętrznego wsparcie szkół zaw. w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego przez wykorzystanie potencjału merytorycznego oraz instytucjonalnego węzłów tworzących sieć. Sieć będzie działać na 3 poziomach: WĘZEŁ REGIONALNY prowadzony przez Wojewódzkiego Konsultanta PSDZ z ramienia CEN (Centrum Edukacji Nauczycieli współpracujące z nauczycielami), WĘZŁY SUBREGIONALNE 4 prowadzone przez Subregionalnych Branżowych Konsultantów ds. Popytowego Doradztwa Kompetencji (Doradcy Kompetencji współpracujący z pracodawcami) oraz WĘZŁY LOKLANE 14 na poziomie powiatów prowadzonych przez Konsultantów Lokalnych współpracujących ze szkołami.

W ramach projektu utworzony zostanie również portal doradczy jako Podlaski System Informacji edukacyjno-zawodowej (PSI), podjęte zostaną działania inicjujące, moderujące oraz integrujące rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego w województwie podlaskim. Organizowane będą TARGI EDUKACYJNE subregionalne z udziałem szkół i uczelni, FESTIWALE zawodów – regionalne targi szkół kształcących w wybranej branży lub sektorze, KONKURSY promujące zawody i branże – konkurs o zawodach i branżach w formie filmów „NAKRĘĆ się na ZAWÓD”, GRY zawody – konkursy i zadania dotyczące poznawania branż i zawodów oraz nabywania wiedzy i umiejętności z elementami grywalizacji. Dla każdej z 33 szkół zostaną opracowane PROGRAM zewnętrznego wsparcia szkół w ramach PSDZ dotyczący rozwoju kompetencji kluczowych. W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe dla nauczycieli chcących zostać doradcą zawodowym oraz szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla doradców zawodowych w szkołach objętych wsparciem dotyczące standardy i metod doradztwa zawodowego oraz zajęcia z kompetencji kluczowych dla uczniów. Zostaną doposażone PIK w szkołach zawodowych w niezbędny sprzęt oraz pakiet rozwojowy zawierający narzędzia do realizacji doradztwa zawodowego.

Projekt realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Podlaskim Kuratorem Oświaty.

Ponownie razem

Oferta wsparcia środowisk uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do szkół. Propozycje Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku.

Czas nauczania zdalnego w dobie pandemii odbił się piętnem na całym środowisku szkolnym: uczniach, nauczycielach, jak również rodzicach. Koniecznością stało się wypracowanie nowych nawyków zachowania i dostosowanie się do ograniczeń i wyzwań. Dawny rytm dnia musiał ustąpić miejsca nowemu. Przed całym środowiskiem stoi kolejne wyzwanie - powrót do szkół i wspólne tworzenie rzeczywistości szkolnej w bezpośrednich już relacjach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom całego środowiska pragniemy zapewnić o swojej gotowości do współpracy. PPP nr 2 proponuje różnorodne formy pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów powtórnej adaptacji, reintegracji, pokonywania kryzysów emocjonalnych i społecznych w rzeczywistości szkoły po pandemii.

(kliknij aby rozwinąć pozycję)

"Warsztaty dla Dobrych Rodziców"

CEL I TREŚCI: - zdobycie wiedzy oraz poznanie technik behewioralnych i poznawczych w pracy z młodszym dzieckiem,
- autorefleksja,
- wymiana doświadczeń na temat stosowanych ćwiczeń w praktyce.
ODBIORCY: Warsztaty są przeznaczone są dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.
REALIZATORZY: A. Kumaniecka
SZCZEGÓŁY PROGRAMU: --> do pobrania <--

„Pomoc rówieśnicza w trudnych sytuacjach” – zajęcia dla uczniów

CEL I TREŚCI: - poszerzanie wiedzy na temat problemów psychicznych nastolatków oraz możliwości pomocy rówieśniczej,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów, które wymagają konsultacji z rodzicem, nauczycielem lub specjalistą,
- rozwijanie umiejętności bezpiecznej i odpowiedzialnej pomocy osobom z problemami psychicznymi,
- kształtowanie postawy akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
ODBIORCY: Uczniowie szkół ponadpodstawowych
REALIZATORZY: M. Pawłowska

„Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z emocjami?” - prelekcja dla rodziców

CEL I TREŚCI: - zwiększenie wiedzy na temat natury emocji oraz ich znaczenia w naszym życiu,
- rozwijanie umiejętności wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych, które wymagają konsultacji specjalistycznej,
- kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla problemów z jakimi borykają się dzieci.
ODBIORCY: Rodzice uczniów szkół podstawowych
REALIZATORZY: M. Pawłowska

Scenariusze „Zajęć reintegracyjnych”

CEL I TREŚCI: - nawiązanie współpracy między uczniami,
- odbudowa relacji rówieśniczych,
- redukcja trudnych stanów emocjonalnych,
- niwelowanie powstałych trudności i barier komunikacyjnych.
ODBIORCY: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
REALIZATORZY: K. Michałowska, E. Laskowska

Trening umiejętności społecznych

CEL I TREŚCI: - doświadczenie akceptacji i szacunku ze strony osoby dorosłej innej niż rodzice,
- doświadczenie sukcesu w relacji z rówieśnikami,
- kształtowanie, trenowanie i utrwalanie umiejętności społecznych,
- psychoedukacja.
ODBIORCY: Dzieci w wieku 10-12 lat
REALIZATORZY: K. Michałowska, M. Pawłowska

"Uważność na siebie - jak naładować swoje wewnętrzne akumulatory". Warsztaty dla nauczycieli

CEL I TREŚCI: - zwrócenie uwagi, na ważną potrzebę zadbania o swój dobrostan psychofizyczny,
- poznanie metod wspierających jego utrzymanie,
- wymiana doświadczeń między uczestnikami.
ODBIORCY: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
REALIZATORZY: K. Michałowska

Spotkania pracowników poradni z pedagogami i psychologami z podopiecznych placówek

CEL I TREŚCI: - Omówienie potrzeb specjalistów realizujących zadania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i ich możliwości radzenia sobie.
- Przybliżenie potrzeb klientów PPP2 w okresie utrzymującej się pandemii.
- Poznanie potrzeb szkół i placówek dotyczących kondycji psychicznej uczniów i ich rodziców.
- Omówienie planowanych przez PPP2 działań wspierających uczniów, rodziców, nauczycieli.
- Wzmożenie współpracy w zakresie podniesienia jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego przede wszystkim w obszarze zdrowia psychicznego dzieci/uczniów.
- Wymiana doświadczeń na temat opracowania i realizacji działań wspierających skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli.
ODBIORCY: Pracownicy poradni, psycholodzy, pedagodzy z szkół
REALIZATORZY: pracownicy poradni

Warsztaty umiejętności wychowawczych

CEL I TREŚCI: Warsztaty dla dobrych rodziców – warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD.
ODBIORCY: Rodzice uczniów szkół podstawowych
REALIZATORZY: A. Kumaniecka

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka

CEL I TREŚCI: - wspieranie rozwoju motoryki i mowy dziecka,
- usprawnianie motoryki małej, artykulatorów,
- rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych
ODBIORCY: Dzieci w wieku przedszkolnym
REALIZATORZY: K. Ćwiklińska, J. Żukowska

"Techniki relaksacyjne dla uczniów”

CEL I TREŚCI: - redukcja napięcia emocjonalnego,
- poprawę samopoczucia,
- wzmacnianie kompetencji językowych i komunikacyjnych
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów szkól podstawowych
REALIZATORZY: K. Michałowska

Krzyżówki, łamigłówki, rebusy, ćwiczenia i zadania

CEL I TREŚCI: ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, funkcji wzrokowych i słuchowych, logicznego myślenia
ODBIORCY: uczniowie klas III - IV
REALIZATORZY: A. Magnuszewska

Jeśli nie komputer, to co? – gra w planszówki jako sposób na nudę... - zajęcia grupowe

CEL I TREŚCI: wzbudzanie zainteresowania grami planszowymi jako alternatywą sposobu spędzania czasu wolnego bez komputera
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla dzieci z klas IV-VI
REALIZATORZY: R. Siemieniuk

Bezpieczeństwo w sieci

CEL I TREŚCI: przeciwdziałanie cyberzagrożeniom
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów klas I – III (on-line, platforma Teams)
REALIZATORZY: K. Michałowska

Budowanie wizerunku w sieci

CEL I TREŚCI: przeciwdziałanie cyberzagrożeniom
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV - VIII (on-line, platforma Teams)
REALIZATORZY: K. Michałowska

Wsparcie psychologiczne, konsultacje

CEL I TREŚCI: mające na celu zapewnienie pomocy w sytuacjach trudności związanych z izolacją, obniżeniem nastroju u dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
ODBIORCY: Indywidulane rozmowy z rodzicami i dziećmi
REALIZATORZY: A. Kumaniecka

Konsultacje logopedyczne dla rodziców

CEL I TREŚCI: wsparcie rodziców w prowadzeniu terapii logopedycznej
ODBIORCY: Indywidualne konsultacje dla rodziców
REALIZATORZY: A. Chrzanowska

Porady zawodowe dla ósmoklasistów

CEL I TREŚCI: zwiększenie trafności decyzji o wyborze szkoły i zawodu
ODBIORCY: Zajęcia indywidualne dla uczniów klas VIII
REALIZATORZY: A. Malewicz

Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego

CEL I TREŚCI: Diagnoza zdolności i predyspozycji do zawodu dla ośmioklasistów w celu zwiększenia trafności decyzji o wyborze szkoły
ODBIORCY: małe grupy na terenie poradni lub w szkołach
REALIZATORZY: K. Ćwiklińska

Diagnoza zdolności i predyspozycji do zawodu dla maturzystów

CEL I TREŚCI: zwiększenia trafności decyzji o wyborze szkoły
ODBIORCY: uczniowie szkół ponadpodstawowych, maturzystów w małych grupach na terenie poradni
REALIZATORZY: G. Urban

Szkoła dla rodziców

CEL I TREŚCI: Warsztaty dla rodziców
ODBIORCY: rodzice
REALIZATORZY: pracownicy poradni


Nowa propozycja kierowana do nauczycieli

Szanowni Państwo, Drodzy nauczyciele, specjalnie dla Was, wychodzimy z propozycją naszych nowych warsztatów: "Uważność na siebie - jak naładować swoje wewnętrzne akumulatory". Ich celem jest zwrócenie Waszej uwagi, na bardzo ważną potrzebę zadbania o swój dobrostan psychofizyczny, poznanie metod wspierających jego utrzymanie oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Planujemy, aby zajęcia odbyły się jeszcze w tym roku szkolnym: w 3 kolejne środy, począwszy od 2.06.2021. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres: k.michalowska@ppp2.eu

List do Dyrektorów Szkół

Zapewnienie uczniom bezpiecznego powrotu do nauki stacjonarnej, to trudne wyzwanie, z jakim obecnie będą się mierzyć Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół. Wychodząc naprzeciw potrzebom i ewentualnym trudnościom, z tym związanym, pragniemy zapewnić o naszej gotowości do współpracy i wspierania działań podejmowanych przez szkoły w tym ważnym i trudnym okresie.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Listu Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, skierowanego do Dyrektorów i Pracowników Szkół oraz do korzystania z różnych form wsparcia psychologiczno - pedagogicznego realizowanych w naszej Poradni.

Kompetencje kluczowe w systemie edukacji

Szanowni Państwo, Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, rozpoczynają działania związane z utworzeniem Białostockiej Szkoły Ćwiczeń, której celem jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Kompetencje kluczowe w systemie edukacji”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. w formie online.

Konferencja składa się z dwóch części - sesji plenarnej w godz. 10.00 – 12.00 dedykowanej dla kadry zarządzającej placówkami oświatowymi oraz zainteresowanych nauczycieli, Pani Iwona Zaborowska z Narodowego Forum Doradztwa Kariery przybliży strukturę i funkcje „Szkoły Ćwiczeń”. Swój udział w sesji zapowiedzieli też znakomici prelegenci: Pan prof. dr hab. Czesław Noworol, Uniwersytet Jagielloński oraz Pani dr Barbara Dudel, Uniwersytet w Białymstoku.

Druga część panelowa odbędzie się w godz. 12.30 – 15.15 w formie webinariów tematycznych (do wyboru) i skierowana jest do kadry pedagogicznej – nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Tematyka konferencji wpisie się w kierunki polityki oświatowej określonej przez MEN na rok szkolny 2020/2021.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Bardzo prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom.

Porgram konferencji - plik .pdf

Zgłoszenia elektroniczne