Wizyta studyjna

16 kwietnia 2024 roku pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 odwiedzili Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku. Szkoła zajmuje się całościową edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W ośrodku znajdują wsparcie osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat (z niepełnosprawnościami sprzężonymi do 24 lat).

W czasie wizyty studyjnej pracownicy poradni mieli okazję spotkać się z uczniami oraz kadrą pedagogiczną szkoły, zapoznać się z innowacyjnymi metodami, formami pracy, specjalistycznymi środkami dydaktycznymi i rehabilitacyjnymi. W placówce oprócz zajęć edukacyjnych prowadzone są liczne zajęcia terapeutyczne i koła zainteresowań, uczniowie otoczeni są troską, dużą uważnością oraz przyjazną atmosferą.

Dziękujemy Pani Dyrektor Annie Samborskiej, Pani Wicedyrektor Bożenie Dąbrowskiej oraz wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły za możliwość poznania placówki, miłe przyjęcie i życzliwość.

Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem

Zachęcamy do zapoznania się z przyjętą w naszej Poradni "Polityką Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem". Jak głosi preambuła do tego dokumentu:
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy członek personelu traktuje dziecko z szacunkiem oraz bierze pod uwagę jego potrzeby, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel naszej placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku oraz swoich kompetencji.

Poniżej do wglądu wybrane dokumenty:

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem .docx

Zał. 1 Zasady bezpiecznych relacji personelu .docx

Zał. 2 Zasady bezpiecznych relacji dziecko-dziecko .docx

Zał. 3 Zasady bezpiecznej rekrutacji .docx

Zał. 6 Procedury postępowania w sytuacji krzywdzenia .docx

Zał. 7 Procedura przemoc domowa .docx

Zał. 8 Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci .docx

Zał. 9 Regulamin ochrony danych osobowych .pdf

Zał. 14 Dane kontaktowe do instyucji zewnętrznych .docx

zał. 15 Telefony pomocowe .docx

Standardy - prezentacja graficzna dla dzieci w wieku przedszkolnym .pdf

Standardy - prezentacja graficzna dla dzieci w wieku szkolnym .pdf
Sieć współpracy psychologów i pedagogów

15 listopada odbyło się kolejne spotkanie sieci psychologów i pedagogów szkolnych szkół podstawowych. Spotkanie było poświęcone sposobom pomocy oraz obowiązującym dostosowaniom dla dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna. Psycholog Anna Śliwka podzieliła się spostrzeżeniami odnośnie diagnozy i wspierania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i inteligencją niższą niż przeciętna. Pani pedagog Edyta Kondrat przedstawiła innowacyjną terapię Instrumental Enrichment, która służy wspieraniu rozwoju dziecka z trudnościami w nauce, rozwijającymi kreatywność oraz myślenie krytyczne i logiczne. Na spotkanie gremialnie przybyli pedagodzy i psycholodzy z podopiecznych szkół. Dziękujemy wszystkim za owocne spotkanie.

„Zrozumieć i pomóc – Jak rozpoznać potrzeby i możliwości uczniów?”

Dnia 8 listopada 2023 r. odbyła się IX edycja Miejskiej Konferencji „Zrozumieć i pomóc – Jak rozpoznać potrzeby i możliwości uczniów?”.

Organizatorami konferencji były: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji i Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku.

Od 2010 r. nauczyciele białostockich szkół i przedszkoli co roku spotykają się w Szkole Podstawowej nr 7, aby wzbogacać swoje kompetencje w zakresie zrozumienia i poszukiwania sposobów zaspokajania potrzeb każdego dziecka. Tegoroczne spotkanie rozpoczął wykład „Poznaj swoją półkulę. Mózg – jego potrzeby i możliwości”, po którym uczestnicy konferencji wzięli udział w sesjach warsztatowych dotyczących wspierania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w różnych sferach ich funkcjonowania.

Spotkanie Międzyporadnianego zespołu samokształcenia

W środę 11.X.2023 w siedzibie naszej poradni odbyło się Spotkanie Szkoleniowe pt. "Diagnoza dysleksji i pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce" zorganizowane w ramach międzyporadnianego zespołu samokształcenia. W spotkaniu udział wzięli psycholodzy i pedagodzy z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1i2 w Białymstoku. Prowadzącymi spotkanie były: pani Mirosława Słowik - psycholog z poradni PPP1 w Białymstoku, przewodnicząca Białostockiego sekcji Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Pani Barbara Jocz - dyrektor poradni PPP2. Temat spotania nawiązywał bezpośrednio do obchodzonego w październiku Europejskiego tygodnia Świadomości dysleksji. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymiany informacji dotyczących przyczyn występowania dysleksji, metod i narzędzi służących do jej diagnozowania oraz zagadnień związanych z planowaniem i podejmowaniem indywidualnych działań terapeutycznych wobec dzieci imłodzieży przejawiających specyficzne trudności w nauce.

Tegoroczne Europejskie dni świadomości dysleksji odbywały się pod hasłem "Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie". Zachęcamy serdecznie do odwiedzenia strony Polskiego Towarzystwa Dysleksji, gdzie znadują się ważne informacje poświęcone zagadnieniom diagnozy i terapii specyficznych trudności w nauce oraz wskazówki do pracy z uczniami dla terapeutów, nauczycieli i rodziców. Polecamy szczególne artykuły:
Małgorzaty Rożyńskiej "Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania" https://www.ptd.edu.pl/tydziendys2023.html oraz artykuł pani profesor Marty Bogdanowicz "Dzień powszedni dyslektycznego dziecka".

Jak potwierdzać to co umiemy?

Pod tym hasłem 26.09.2023 r. odbyło się na spotkanie szkolnych doradców zawodowych w ramach: „Sieci współpracy i samokształcenia”, realizowanej w oparciu o zadania Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego.
Uczestników seminarium powitała pani Barbara Jocz – dyrektor Poradni PPP2 w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Edukacji Urzędu Miasta – pani Joanna Krzyżewska, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy - Małgorzata Półtorak oraz doradcy zawodowi z białostockich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz Białostockiego Centrum Edukacji.
Podczas spotkania przedstawione zostały zadania, oferta oraz zasady współpracy szkół z doradcami zawodowymi Białostockiego Centrum Edukacji. Przedstawiono propozycje wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego znajdujące się w ofercie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 i 2 w Białymstoku.
W dalszej części spotkania panie Beata Sulima i Anna Rosińska omówiły rolę i zadania Instytutu Badań Edukacyjnych. Przeprowadziły również warsztaty “Jak potwierdzać to co umiemy?” w oparciu o metodę Design Thinking. Spotkanie zakończyła dyskusja moderowana, podczas której omówiono aktualne potrzeby doradców zawodowych a także podsumowano minione spotkanie.
Dyrektor PPP2 Barbara Jocz dziękując organizatorom i uczestnikom spotkania, wyraziła pragnienie dalszej współpracy i zaprosiła do udziału w kolejnych spotkaniach sieci współpracy.

Ocena funkcjonalna w edukacji dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi

24 sierpnia 2023 roku w budynku VII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku odbyła się Konferencja na temat: Ocena funkcjonalna w edukacji dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi. Było to spotkanie podsumowujące projekt grantowego "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie podlaskim" realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku w imieniu Miasta Białystok we współpracy ze Specjalistyczną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku.

W spotkaniu udział wzięli:
Pan Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku
Pan Krzysztof Sochoń - Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Pani Monika Kondratowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Pani Danuta Sutkowska i Pani Beata Wielgat - Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Pani Katarzyna Nowakowska - Kierownik projektu, główny ekspert merytorycznego z Ośrodka Rozwoju Edukacji
Pani prof. Ewa Domagała-Zyśk - Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Dyrektorzy i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i przedszkoli województwa podlaskiego.

Konferencję otworzyła pani Barbara Jocz - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku. Spotkanie moderowała wicedyrektor Poradni, asystent merytoryczny Projektu Pani Katarzyna Kaczyńska. Pani dyrektor Barbara Jocz wyraziła podziękowania realizatorom i wskazała na efekty działań podjętych w ramach Projektu: lepsze rozumienie istoty oceny funkcjonalnej, wzmocnienie kompetencji diagnostycznych, pozyskanie ekspertów w poradniach i specjalistów w szkołach w tej dziedzinie, zyskanie doświadczenia we wdrażaniu nowego modelu rozpoznawania zróżnicowanych potrzeb uczniów.

Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku pan Krzysztof Sochoń wyraził swoje podziękowania i gratulacje z powodu pomyślnego ukończenia projektu. Pani Katarzyna Nowakowska - z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pogratulowała dużego zaangażowania i wytrwałości wszystkim osobom zaangażowanym w Projekt. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu pani dr hab. Ewy Domagały-Zyśk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat "Rola poradni psychologiczno - pedagogicznej w kontekście wdrażania oceny funkcjonalnej w systemie oświaty". W swoim wystąpieniu pani profesor zaprezentowała model oceny funkcjonalnej, podstawowe założenia standardów oceny funkcjonalnej, organizacji wsparcia edukacyjno -specjalistycznego, omówiła aspekt rozumienia i postrzegania niepełnosprawności wymagający integralnego spojrzenia na ucznia. W kolejnej części spotkania pani Czesława Kozłowska - Koordynator nadzoru merytorycznego Projektu zaprezentowała poszczególne etapy realizacji działań projektowych. Pan Tomasz Kasprzak w wystąpieniu pt. ”Co z tego wynika" przedstawił ewaluację Projektu z perspektywy uczestników i realizatorów. Następnie uczestnicy dyskusji moderowanej zaangażowani na poszczególnych etapach podejmowanych działań, podzielili się dobrymi praktykami, sukcesami oraz wyzwaniami związanymi z realizacją Projektu.

Spotkanie zakończyła pani dyrektor Barbara Jocz, dziękując wszystkim za uczestnictwo oraz pomoc w organizacji konferencji, wzajemną wymianę refleksji i doświadczeń. Pani Dyrektor podkreśliła duże znaczenie spotkania dla budowania atmosfery współpracy środowiska szkoły i poradni oraz merytoryczne i systemowe przygotowanie do planowanych zmian i wdrażania oceny funkcjonalnej.

Informator o placówkach

W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie podlaskim”, którego celem było wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa podlaskiego w zakresie potrzeby uzyskania wsparcia w prowadzeniu oceny funkcjonalnej i wdrażania działań postdiagnostycznych powstał informator o ośrodkach i organizacjach wspierających dziecko i rodzinę.

W niniejszym opracowaniu znajdziecie Państwo placówki z wybranych powiatów, z których poradnie psychologiczno-pedagogiczne brały udział w projekcie. Ujęte w opracowaniu placówki, ośrodki wsparcia dziecka i rodziny zostały wskazane przez poradnie. W związku z tym katalog ma formą otwartą, w tym sensie, że nie stanowi wykazu wszystkich miejsc wsparcia.

Ponad to opracowanie uwzględnia również ogólnopolskie infolinie i pomocowe strony internetowe.

Informator o placówkach. pdf

Informator o placówkach. docx


Sobotnie rozmowy z rodzicami

W ramach otwartego dnia zapraszamy na:
1. Konsultacje indywidualne dla rodzica/rodziców - propozycja spotkań indywidualnych nt. bieżących trudności/ spraw, kwestii rodzicielskich, ukierunkowanie dalszej ewentualnej pomocy.
2. Zajęcia grupowe dla dzieci - zajęcia plastyczne, zabawa z chustą, zabawy integracyjne, zabawa w nazywanie uczuć, rozpoznawanie ich w ciele.
Dla uczestników przewidziane owoce, woda i cukierki.

Ласкаво запрошуємо на «Суботні розмови з батьками», які відбудуться 13 травня 2023 року з 10:00 до 14:00 години в Центрі підтримки сім'ї Асоціації КЛАНЗА на вул. Клееберга 8 в Білостоці. В рамках дня відкритих дверей запрошуємо на:
1. Індивідуальні консультації для одного з батьків/батьків - пропозиція індивідуальних зустрічей щодо поточних труднощів/питань, питання виховання, напрямок подальшої можливої допомоги.
2. Групові заняття для дітей - заняття образотворчим мистецтвом, гра з хусткою, інтеграційні ігри, гра в називання почуттів та розпізнавання їх тілом.
Для учасників передбачено фрукти, воду та солодощі.

„Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)”
„За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)”

Sobotnie rozmowy z rodzicami - ulotka. pdf

Kwiecień – miesiącem autyzmu

Każdy z nas jest kimś wyjątkowym. Każdy z nas rozwija się w swój niepowtarzalny i wyjątkowy sposób. Większość z nas rozwija się w tzw. „normie rozwojowej”. Pewien procent społeczeństwa rozwija się i funkcjonuje w spektrum autyzmu, a więc inaczej niż pozostała większość. „Inaczej” nie znaczy „gorzej”.

Video - YouTube

Miesiąc kwiecień uznawany jest za czas, w którym w sposób szczególny szerzy się wiedzę na temat autyzmu. Autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym. Objawia się trudnościami w komunikacji i relacjach z innymi, specyficznych zainteresowaniach dziecka. Pierwsze symptomy autyzmu można zaobserwować wcześnie – już około 1r.ż. Autyzm może przybierać różne formy – od łagodnej po bardzo nasiloną, utrudniającą każdą sferę życia. Dlatego bardzo ważna jest wczesna diagnoza i podjęcie oddziaływań wspierających rozwój.

Wczesne objawy autyzmu:

 • Brak reakcji na imię w wieku 12 miesięcy,
 • Brak wskazywania paluszkiem,
 • Małe zainteresowanie ludźmi,
 • Brak gestów społecznych typu „papa”,
 • Brak lub znikomy kontakt społeczny,
 • Uboga mimika,
 • Brak odwzajemniania uśmiechu i ekspresji mimicznej rodzica,
 • Brak mowy i innych jasnych form komunikacji.

Video - YouTube

Na stronie internetowej http://ankieta.badabada.pl/ można bezpłatnie i szybko wykonać badanie przesiewowe wskazujące na ryzyko lub brak występowania autyzmu u dziecka. Ankieta dotyczy dzieci w wieku 16-30 miesięcy.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku można skorzystać z konsultacji psychologicznej, logopedycznej pod kątem obserwacji zachowań wskazujących na spektrum autyzmu. Jednak zawsze ostateczną diagnozę stawia lekarz psychiatra.
Każde dziecko czy osoba dorosła w spektrum autyzmu jest inna. Można zatem powiedzieć, że autyzm nie tylko jest niebieski, ale jest raczej kolorowy.

Przydatne strony:
https://synapsis.org.pl/
https://jim.org/
https://prodeste.pl/
https://fundacja-aleklasa.eu/Weź mnie doceń, a nie oceń

W dniu 21.02.2023 Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Fundacją Szkoła Bez Ocen zorganizowało niezwykłą, pierwszą na Podlasiu Wojewódzką Debatę „Weź mnie doceń, a nie oceń”. Gośćmi spotkania byli wspaniali prelegenci: prof. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow z Uniwersytetu w Białymstoku, Jarosław i Justyna Durszewicz z Fundacji Szkoła Bez Ocen, Agnieszka Kudraszow – prezes Fundacji Trzy Czte Ry oraz Katarzyna Timofiejew- dyrektor Leśnej Szkoły Puszczyk. W drugiej części spotkania odbyła się debata ekspercka, w której Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 reprezentowała Pani Kinga Michałowska.
Głównym wnioskiem debaty była konieczność wprowadzenia zmian, które przyniosą życzliwe jednocześnie budujące sposoby udzielania informacji zwrotnych uczniom.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 lutego ustanowiony jest Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. Jego celem jest edukowanie na temat depresji.
Depresja to choroba cywilizacyjna. Jest ona złożona i trudna do konkretnego zdiagnozowania. To grupa różnych zaburzeń zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Obniżony nastrój, smutek, przygnębienie, niska samoocena, niezdolność do przeżywania przyjemności to tylko niektóre z jej objawów.
Depresja nie zna płci, wieku, rasy czy pochodzenia. Na depresję chorują kobiety, mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież. Zachorowania w tej ostatniej grupie wiekowej rosną lawinowo. W przypadku dzieci i młodzieży depresja ma niestereotypowy przebieg. Objawy, które powinny być sygnałem do podjęcia działania to: drażliwość, nasilenie zachowań agresywnych, destrukcyjnych, autodestrukcyjnych (np. samookaleczania) i buntowniczych.
Jeśli objawy choroby utrzymują się ponad dwa tygodnie, należy poszukać pomocy. Depresję można wyleczyć za pomocą psychoterapii i/lub leków przeciwdepresyjnych.
Więcej informacji dotyczących tematyki depresji znajdą Państwo na stronach:
https://stopdepresji.pl/
https://forumprzeciwdepresji.pl/
https://twarzedepresji.pl/
http://depresja.org/
https://wyleczdepresje.pl/

103. rocznica urodzin Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Dnia 26.11.2022 - w dniu 103 rocznicy urodzin prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, reprezentacja pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na czele z panią dyrektor Barbarą Jocz uczciła pamięć o Nim zapalając znicz pod tablicą poświęconą ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodźctwie. Przed wojną w budynku naszej poradni mieściła się Szkoła Podstawowa, do której uczęszczał prezydent Ryszard Kaczorowski. Autorem pamiątkowej tablicy umieszczonej na murze budynku jest białostocki plastyk Marek Owieczko. Tablica została ufundowana przez Urząd Miejski w Białymstoku. Prezydent miasta Tadeusz Truskolaski uczcił pamięć honorowego obywatela naszego miasta składając w tym dniu kwiaty pod pamiątkową tablicą.

autorzy tekstu i zdjęć: Paweł Gorszewski, Ewa Laskowska

Galeria zdjęć:

Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

W czwartek 20.10.2022 r.w Podlaskim Kuratorium Oświaty odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa podlaskiego w związku z realizowanym w województwie podlaskim projektem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Głównym celem przedsięwzięcia grantowego jest przygotowanie kadr wszystkich publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych do prowadzenia diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem opracowanych narzędzi diagnostycznych z obszaru poznawczego, emocjonalno-społecznego, osobowościowego. W województwie podlaskim Grantobiorcą projektu jest Miasto Białystok. Poradniami koordynującymi wdrażanie projektu są Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku. Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne cele i założenia projektu oraz harmonogram jego realizacji.

Październik to miesiąc świadomości mutyzmu wybiórczego

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, polegające na wybiórczości mówienia, przez co rozumie się to, że dziecko lub osoba dorosła mówi w pewnych sytuacjach, a milczy w innych. Milczenie nie wynika z niechęci do używania danego języka lub jego nieznajomości, lecz często z odczuwanego silnego lęku społecznego. Zaburzenie rozwija się zwykle we wczesnym dzieciństwie – między 2. a 5. rokiem życia, choć może również dotyczyć dorosłych.

Rodzicu, Nauczycielu, jeśli widzisz, że dziecko:
• nie mówi, w pewnych sytuacjach nie rozmawia z dziećmi czy dorosłymi,
• unika kontaktu wzrokowego,
• nie komunikuje swoich potrzeb,
• w przedszkolu czy szkole „jest grzeczne”, wycofane, niewidoczne,
• nie uśmiecha się,
• nie bawi się z innymi

ZAUWAŻ, POMÓŻ…
W obecnych czasach świadomość występowania problemu mutyzmu wybiórczego ciągle wzrasta. Wzrasta również dostępność do wiedzy na ten temat, szkoleń i publikacji. Wiele dzieci otrzymuje konieczne wsparcie, otwiera się na świat, pokonuje swój lęk i jest uczestnikiem wielu ciekawych aktywności, przez co otrzymuje cały wachlarz różnych doświadczeń.

Rodzicu, Nauczycielu – sięgnij po wiedzę! – przydatne publikacje:
http://mutyzm-wybiorczy.org.pl/
• Film na Youtube „Moje dziecko nie mówi” https://www.youtube.com/watch?v=j8C7g_Hpb90
• Książka „Mutyzm wybiórczy – kompendium wiedzy” - Maggie Johnson, Alison Wintgens
• Strony na Facebook, grupy wsparcia, webinary – m.in. https://www.facebook.com/FundacjaMutyzmWybiorczyReaktywacja
https://www.facebook.com/groups/236845910186465/?ref=pages_group_cta
https://www.facebook.com/groups/577551922345688
i inne.

Akademia Mocy

Dnia 27 czerwca 2022 r. zakończył się cykl zajęć warsztatowych dla dzieci w wieku 7-8 lat wspierających dzieci w rozwoju emocjonalnym, wzmacniających wiarę w siebie i budujących poczucie własnej wartości.

Celem spotkań była:
• nauka lepszego radzenia sobie z emocjami, stresem,
• budowanie poczucia własnej wartości, adekwatnej samooceny,
• wzmacnianie w dzieciach odwagi i wiary w siebie,
• rozwój samoakceptacji,
• budowanie dobrych relacji z innymi,
• nauka asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych: odmawiania, konfliktów.

Cykl zajęć obejmował 10 spotkań warsztatowych, na których dzieci świetnie się bawiły, a jednocześnie rozwijały umiejętności niezbędne do tego, by coraz lepiej rozumieć siebie i innych, nabrać pewności siebie i odwagi, samoakceptacji.

Kolejna edycja Akademii Mocy jest planowana na wrzesień 2022 r.

Informacje i zapisy przyjmujemy drogą mailową: rsiemieniuk@ppp2.eu, asokolska@ppp2.eu.

Przy zapisywaniu dziecka prosimy podać imię i nazwisko dziecka, szkołę i klasę oraz telefon do kontaktu.

12. rocznica Katastrofy Smoleńskiej

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria. Na pokładzie samolotu były również 4 osoby z naszego regionu. To ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego arcybiskup Miron Chodakowski, i stewardesa Justyna Moniuszko.

M. in. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku uczcili pamięć prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Galeria zdjęć:

Dziecko afatyczne w przedszkolu i szkole

W ramach doskonalenia zawodowego 26 stycznia 2022 r. odbyło się szkolenie wewnętrzne „Dziecko afatyczne w przedszkolu i szkole”. Nasza koleżanka – Paulina Bińczak (neurologopeda) przedstawiła zarówno zagadnienia teoretyczne (m.in. wyjaśniając zawiłości terminologiczne), jak również podzieliła się swoim doświadczeniem w diagnozowaniu dzieci oraz pracy terapeutycznej.

Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę prowadzi i anonimowy telefon dla rodziców i profesjonalistów w sprawie bezpieczeństwa dzieci m. in.:

 • przemoc doświadczana przez dzieci w rodzinie lub grupie rówieśniczej
 • wykorzystywanie seksualne
 • problemy zdrowia psychicznego
 • aktywność w sieci
 • i inne


psycholog – poniedziałek-czwartek w godz. 12.00-15.00
prawnik – piątek w godz. 12.00-15.00
Specjaliści fundacji odpowiadają też na pytania przesłane drogą mailową na adres: pomoc@800100100.pl

SEMINARIUM POWIATOWE PODLASKIEJ SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO

W dniu 26 listopada 2021r. w Centrum Edukacji Nauczycieli odbyło się Seminarium Powiatowe Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego powiatu białostockiego, które zostało zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku.

W spotkaniu wzięły udział- osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Uniwersytetu w Białymstoku oraz koordynator projektu i konsultanci Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego.

W programie seminarium znalazły się m.in. prezentacja założeń Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, omówienia zagadnień dotyczących doradztwa zawodowego w modelu popytowym. Dokonano analizy źródeł informacji o rynku pracy, przedstawiono refleksje na temat edukacji z sukcesem oraz zaprezentowano kluczowe aspekty dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników. Zwrócono uwagę na budowanie współpracy osób odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie. Seminarium zakończył warsztat dotyczący modelowego systemu doradztwa zawodowego w subregionie białostockim. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz pozwoliło na kształtowanie współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi szkół zawodowych.

Spotkanie Sieci Współpracy Doradztwa Zawodowego

W dniu 3 listopada 2021r. w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół podstawowych (SP 37, SP 22, SP 7), osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.
W programie seminarium znalazły się: prezentacja oferty poradni w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz omówienie możliwości kształcenia młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dokonano również analizy wartości moralnych przypisanych do profesji doradcy zawodowego.
Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz pozwoliło na kształtowanie współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi szkół podstawowych.
Zespół poradnictwa edukacyjno-zawodowego PPP nr 2

Publikacje Białostockiej Szkoły Ćwiczeń

Liderem programu jest Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” a partnerami współpracującymi: Uniwersytet w Białymstoku, Podlaski Kurator Oświaty, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 2. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Publikacje do pobrania w formacie pdf:

Grafika komputerowa i animacja w szkole ponadpodstawowej /Dorota Popławska/

Zrozumieć i pomóc - wspieranie uczniów z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w nabywaniu kompetencji kluczowych /Brygida Kaliszewicz/

Metoda WebQuest w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej /Barbara Dudel, Izabela Sietejko/

Mnemotechniki i metody aktywizujące wspomagające zapamiętywanie słownictwa poprzez kojarzenie i wizualizowanie z włączeniem emocji, zmysłów i ruchu oraz twórczego działania /Marta Małaszkiewicz/

Innowacyjne metody wspierające lekcje chemii w szkole ponadpodstawowej /Karolina Nikołajuk/

Wykorzystanie statystyki opisowej na lekcji biologii w liceum /Marzanna Gawryluk/

Kompetencje kluczowe w nauczaniu i uczeniu się biologii /Alina Stankiewicz/

Rozwój kompetencji kluczowych(osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się) w trosce o minimalizacje niepowodzeń szkolnych uczniów /Monika Zińczuk/

Od 1 czerwca 2021 r. psychologowie Fundacji ITAKA, przez 6 dni w tygodniu, dyżurują przy Telefonie Zaufania Młodych pod numerem 22 484 88 04. Pomoc psychologiczna pod tym numerem jest całkowicie bezpłatna.

Telefon Zaufania Młodych to projekt dedykowany dzieciom, nastolatkom i młodym dorosłym - do 25 roku życia.
Psychologowie oferują wsparcie przez telefon, czat i spotkania online.
Telefon: poniedziałek - sobota 11.00 - 21.00
Czat: poniedziałek i wtorek 11.00 - 21.00

UWAGA! Jest możliwość uzyskania wsparcia online w postaci pakietu NIEODPŁATNYCH sesji z psychologiem. Pakiet to 5 sesji po 50 minut.
Zapisy na sesje prowadzone są pod numerem 22 484 88 01.
Więcej informacji na stronie www.stopdepresji.pl

Do pobrania: Ulotka
Do pobrania: Plakat

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

Materiał dotyczący szczepień opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji - adresowane do nauczycieli, rodziców i uczniów:

Filmy edukacyjne - odwołują się do profilaktyki zdrowotnej oraz znaczenia zdrowia. Materiały mogą być wykorzystane na lekcjach lub spotkaniach z rodzicami:
film edukacyjny – uczniowie szkoły ponadpodstawowej
film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII

Scenariusze lekcji - do wykorzystania na lekcjach lub zajęciach z wychowawcą: szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych

Materiały edukacyjne – przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii:
szczepienia – uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne - komunikat MEiN

Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej, szczególnie zakładki:
bezpieczny powrót do szkoły
w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022.

Załączniki:
szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne
szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne - komunikat MEiN
szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych

Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjnego - zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych woj. podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieć Doradztwa Zawodowego, opracowanie 33 zewnętrznych programów wsparcia szkoły, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 4 752 ucz., tworzenie i doposażanie 33 Punktów Informacji i Kariery oraz nabywanie i aktualizacja kompetencji 100 n-li realizujących zadania z zakresu doradztwa zaw. w szkołach zaw. do 31.10.2023 r.

Działania projektu koncentrują się na powołaniu i działalność Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (PSDZ), której celem będzie zapewnienie zewnętrznego wsparcie szkół zaw. w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego przez wykorzystanie potencjału merytorycznego oraz instytucjonalnego węzłów tworzących sieć. Sieć będzie działać na 3 poziomach: WĘZEŁ REGIONALNY prowadzony przez Wojewódzkiego Konsultanta PSDZ z ramienia CEN (Centrum Edukacji Nauczycieli współpracujące z nauczycielami), WĘZŁY SUBREGIONALNE 4 prowadzone przez Subregionalnych Branżowych Konsultantów ds. Popytowego Doradztwa Kompetencji (Doradcy Kompetencji współpracujący z pracodawcami) oraz WĘZŁY LOKLANE 14 na poziomie powiatów prowadzonych przez Konsultantów Lokalnych współpracujących ze szkołami.

W ramach projektu utworzony zostanie również portal doradczy jako Podlaski System Informacji edukacyjno-zawodowej (PSI), podjęte zostaną działania inicjujące, moderujące oraz integrujące rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego w województwie podlaskim. Organizowane będą TARGI EDUKACYJNE subregionalne z udziałem szkół i uczelni, FESTIWALE zawodów – regionalne targi szkół kształcących w wybranej branży lub sektorze, KONKURSY promujące zawody i branże – konkurs o zawodach i branżach w formie filmów „NAKRĘĆ się na ZAWÓD”, GRY zawody – konkursy i zadania dotyczące poznawania branż i zawodów oraz nabywania wiedzy i umiejętności z elementami grywalizacji. Dla każdej z 33 szkół zostaną opracowane PROGRAM zewnętrznego wsparcia szkół w ramach PSDZ dotyczący rozwoju kompetencji kluczowych. W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe dla nauczycieli chcących zostać doradcą zawodowym oraz szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla doradców zawodowych w szkołach objętych wsparciem dotyczące standardy i metod doradztwa zawodowego oraz zajęcia z kompetencji kluczowych dla uczniów. Zostaną doposażone PIK w szkołach zawodowych w niezbędny sprzęt oraz pakiet rozwojowy zawierający narzędzia do realizacji doradztwa zawodowego.

Projekt realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Podlaskim Kuratorem Oświaty.

Ponownie razem

Oferta wsparcia środowisk uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do szkół. Propozycje Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku.

Czas nauczania zdalnego w dobie pandemii odbił się piętnem na całym środowisku szkolnym: uczniach, nauczycielach, jak również rodzicach. Koniecznością stało się wypracowanie nowych nawyków zachowania i dostosowanie się do ograniczeń i wyzwań. Dawny rytm dnia musiał ustąpić miejsca nowemu. Przed całym środowiskiem stoi kolejne wyzwanie - powrót do szkół i wspólne tworzenie rzeczywistości szkolnej w bezpośrednich już relacjach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom całego środowiska pragniemy zapewnić o swojej gotowości do współpracy. PPP nr 2 proponuje różnorodne formy pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów powtórnej adaptacji, reintegracji, pokonywania kryzysów emocjonalnych i społecznych w rzeczywistości szkoły po pandemii.

(kliknij aby rozwinąć pozycję)

"Warsztaty dla Dobrych Rodziców"

CEL I TREŚCI: - zdobycie wiedzy oraz poznanie technik behewioralnych i poznawczych w pracy z młodszym dzieckiem,
- autorefleksja,
- wymiana doświadczeń na temat stosowanych ćwiczeń w praktyce.
ODBIORCY: Warsztaty są przeznaczone są dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.
REALIZATORZY: A. Kumaniecka
SZCZEGÓŁY PROGRAMU: --> do pobrania <--

„Pomoc rówieśnicza w trudnych sytuacjach” – zajęcia dla uczniów

CEL I TREŚCI: - poszerzanie wiedzy na temat problemów psychicznych nastolatków oraz możliwości pomocy rówieśniczej,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów, które wymagają konsultacji z rodzicem, nauczycielem lub specjalistą,
- rozwijanie umiejętności bezpiecznej i odpowiedzialnej pomocy osobom z problemami psychicznymi,
- kształtowanie postawy akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
ODBIORCY: Uczniowie szkół ponadpodstawowych
REALIZATORZY: M. Pawłowska

„Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z emocjami?” - prelekcja dla rodziców

CEL I TREŚCI: - zwiększenie wiedzy na temat natury emocji oraz ich znaczenia w naszym życiu,
- rozwijanie umiejętności wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych, które wymagają konsultacji specjalistycznej,
- kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla problemów z jakimi borykają się dzieci.
ODBIORCY: Rodzice uczniów szkół podstawowych
REALIZATORZY: M. Pawłowska

Scenariusze „Zajęć reintegracyjnych”

CEL I TREŚCI: - nawiązanie współpracy między uczniami,
- odbudowa relacji rówieśniczych,
- redukcja trudnych stanów emocjonalnych,
- niwelowanie powstałych trudności i barier komunikacyjnych.
ODBIORCY: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
REALIZATORZY: K. Michałowska, E. Laskowska

Trening umiejętności społecznych

CEL I TREŚCI: - doświadczenie akceptacji i szacunku ze strony osoby dorosłej innej niż rodzice,
- doświadczenie sukcesu w relacji z rówieśnikami,
- kształtowanie, trenowanie i utrwalanie umiejętności społecznych,
- psychoedukacja.
ODBIORCY: Dzieci w wieku 10-12 lat
REALIZATORZY: K. Michałowska, M. Pawłowska

"Uważność na siebie - jak naładować swoje wewnętrzne akumulatory". Warsztaty dla nauczycieli

CEL I TREŚCI: - zwrócenie uwagi, na ważną potrzebę zadbania o swój dobrostan psychofizyczny,
- poznanie metod wspierających jego utrzymanie,
- wymiana doświadczeń między uczestnikami.
ODBIORCY: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
REALIZATORZY: K. Michałowska

Spotkania pracowników poradni z pedagogami i psychologami z podopiecznych placówek

CEL I TREŚCI: - Omówienie potrzeb specjalistów realizujących zadania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i ich możliwości radzenia sobie.
- Przybliżenie potrzeb klientów PPP2 w okresie utrzymującej się pandemii.
- Poznanie potrzeb szkół i placówek dotyczących kondycji psychicznej uczniów i ich rodziców.
- Omówienie planowanych przez PPP2 działań wspierających uczniów, rodziców, nauczycieli.
- Wzmożenie współpracy w zakresie podniesienia jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego przede wszystkim w obszarze zdrowia psychicznego dzieci/uczniów.
- Wymiana doświadczeń na temat opracowania i realizacji działań wspierających skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli.
ODBIORCY: Pracownicy poradni, psycholodzy, pedagodzy z szkół
REALIZATORZY: pracownicy poradni

Warsztaty umiejętności wychowawczych

CEL I TREŚCI: Warsztaty dla dobrych rodziców – warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD.
ODBIORCY: Rodzice uczniów szkół podstawowych
REALIZATORZY: A. Kumaniecka

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka

CEL I TREŚCI: - wspieranie rozwoju motoryki i mowy dziecka,
- usprawnianie motoryki małej, artykulatorów,
- rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych
ODBIORCY: Dzieci w wieku przedszkolnym
REALIZATORZY: K. Ćwiklińska, J. Żukowska

"Techniki relaksacyjne dla uczniów”

CEL I TREŚCI: - redukcja napięcia emocjonalnego,
- poprawę samopoczucia,
- wzmacnianie kompetencji językowych i komunikacyjnych
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów szkól podstawowych
REALIZATORZY: K. Michałowska

Krzyżówki, łamigłówki, rebusy, ćwiczenia i zadania

CEL I TREŚCI: ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, funkcji wzrokowych i słuchowych, logicznego myślenia
ODBIORCY: uczniowie klas III - IV
REALIZATORZY: A. Magnuszewska

Jeśli nie komputer, to co? – gra w planszówki jako sposób na nudę... - zajęcia grupowe

CEL I TREŚCI: wzbudzanie zainteresowania grami planszowymi jako alternatywą sposobu spędzania czasu wolnego bez komputera
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla dzieci z klas IV-VI
REALIZATORZY: R. Siemieniuk

Bezpieczeństwo w sieci

CEL I TREŚCI: przeciwdziałanie cyberzagrożeniom
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów klas I – III (on-line, platforma Teams)
REALIZATORZY: K. Michałowska

Budowanie wizerunku w sieci

CEL I TREŚCI: przeciwdziałanie cyberzagrożeniom
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV - VIII (on-line, platforma Teams)
REALIZATORZY: K. Michałowska

Wsparcie psychologiczne, konsultacje

CEL I TREŚCI: mające na celu zapewnienie pomocy w sytuacjach trudności związanych z izolacją, obniżeniem nastroju u dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
ODBIORCY: Indywidulane rozmowy z rodzicami i dziećmi
REALIZATORZY: A. Kumaniecka

Konsultacje logopedyczne dla rodziców

CEL I TREŚCI: wsparcie rodziców w prowadzeniu terapii logopedycznej
ODBIORCY: Indywidualne konsultacje dla rodziców
REALIZATORZY: A. Chrzanowska

Porady zawodowe dla ósmoklasistów

CEL I TREŚCI: zwiększenie trafności decyzji o wyborze szkoły i zawodu
ODBIORCY: Zajęcia indywidualne dla uczniów klas VIII
REALIZATORZY: A. Malewicz

Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego

CEL I TREŚCI: Diagnoza zdolności i predyspozycji do zawodu dla ośmioklasistów w celu zwiększenia trafności decyzji o wyborze szkoły
ODBIORCY: małe grupy na terenie poradni lub w szkołach
REALIZATORZY: K. Ćwiklińska

Diagnoza zdolności i predyspozycji do zawodu dla maturzystów

CEL I TREŚCI: zwiększenia trafności decyzji o wyborze szkoły
ODBIORCY: uczniowie szkół ponadpodstawowych, maturzystów w małych grupach na terenie poradni
REALIZATORZY: G. Urban

Szkoła dla rodziców

CEL I TREŚCI: Warsztaty dla rodziców
ODBIORCY: rodzice
REALIZATORZY: pracownicy poradni


Nowa propozycja kierowana do nauczycieli

Szanowni Państwo, Drodzy nauczyciele, specjalnie dla Was, wychodzimy z propozycją naszych nowych warsztatów: "Uważność na siebie - jak naładować swoje wewnętrzne akumulatory". Ich celem jest zwrócenie Waszej uwagi, na bardzo ważną potrzebę zadbania o swój dobrostan psychofizyczny, poznanie metod wspierających jego utrzymanie oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Planujemy, aby zajęcia odbyły się jeszcze w tym roku szkolnym: w 3 kolejne środy, począwszy od 2.06.2021. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres: k.michalowska@ppp2.eu

List do Dyrektorów Szkół

Zapewnienie uczniom bezpiecznego powrotu do nauki stacjonarnej, to trudne wyzwanie, z jakim obecnie będą się mierzyć Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół. Wychodząc naprzeciw potrzebom i ewentualnym trudnościom, z tym związanym, pragniemy zapewnić o naszej gotowości do współpracy i wspierania działań podejmowanych przez szkoły w tym ważnym i trudnym okresie.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Listu Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, skierowanego do Dyrektorów i Pracowników Szkół oraz do korzystania z różnych form wsparcia psychologiczno - pedagogicznego realizowanych w naszej Poradni.

Kompetencje kluczowe w systemie edukacji

Szanowni Państwo, Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, rozpoczynają działania związane z utworzeniem Białostockiej Szkoły Ćwiczeń, której celem jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Kompetencje kluczowe w systemie edukacji”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. w formie online.

Konferencja składa się z dwóch części - sesji plenarnej w godz. 10.00 – 12.00 dedykowanej dla kadry zarządzającej placówkami oświatowymi oraz zainteresowanych nauczycieli, Pani Iwona Zaborowska z Narodowego Forum Doradztwa Kariery przybliży strukturę i funkcje „Szkoły Ćwiczeń”. Swój udział w sesji zapowiedzieli też znakomici prelegenci: Pan prof. dr hab. Czesław Noworol, Uniwersytet Jagielloński oraz Pani dr Barbara Dudel, Uniwersytet w Białymstoku.

Druga część panelowa odbędzie się w godz. 12.30 – 15.15 w formie webinariów tematycznych (do wyboru) i skierowana jest do kadry pedagogicznej – nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Tematyka konferencji wpisie się w kierunki polityki oświatowej określonej przez MEN na rok szkolny 2020/2021.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Bardzo prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom.

Porgram konferencji - plik .pdf

Zgłoszenia elektroniczne