Publikacje Białostockiej Szkoły Ćwiczeń

Liderem programu jest Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” a partnerami współpracującymi: Uniwersytet w Białymstoku, Podlaski Kurator Oświaty, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 2. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Publikacje do pobrania w formacie pdf:

Grafika komputerowa i animacja w szkole ponadpodstawowej /Dorota Popławska/

Zrozumieć i pomóc - wspieranie uczniów z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w nabywaniu kompetencji kluczowych /Brygida Kaliszewicz/

Metoda WebQuest w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej /Barbara Dudel, Izabela Sietejko/

Mnemotechniki i metody aktywizujące wspomagające zapamiętywanie słownictwa poprzez kojarzenie i wizualizowanie z włączeniem emocji, zmysłów i ruchu oraz twórczego działania /Marta Małaszkiewicz/

Innowacyjne metody wspierające lekcje chemii w szkole ponadpodstawowej /Karolina Nikołajuk/

Wykorzystanie statystyki opisowej na lekcji biologii w liceum /Marzanna Gawryluk/

Kompetencje kluczowe w nauczaniu i uczeniu się biologii /Alina Stankiewicz/

Rozwój kompetencji kluczowych(osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się) w trosce o minimalizacje niepowodzeń szkolnych uczniów /Monika Zińczuk/

Od 1 czerwca 2021 r. psychologowie Fundacji ITAKA, przez 6 dni w tygodniu, dyżurują przy Telefonie Zaufania Młodych pod numerem 22 484 88 04. Pomoc psychologiczna pod tym numerem jest całkowicie bezpłatna.

Telefon Zaufania Młodych to projekt dedykowany dzieciom, nastolatkom i młodym dorosłym - do 25 roku życia.
Psychologowie oferują wsparcie przez telefon, czat i spotkania online.
Telefon: poniedziałek - sobota 11.00 - 21.00
Czat: poniedziałek i wtorek 11.00 - 21.00

UWAGA! Jest możliwość uzyskania wsparcia online w postaci pakietu NIEODPŁATNYCH sesji z psychologiem. Pakiet to 5 sesji po 50 minut.
Zapisy na sesje prowadzone są pod numerem 22 484 88 01.
Więcej informacji na stronie www.stopdepresji.pl

Do pobrania: Ulotka
Do pobrania: Plakat

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

Materiał dotyczący szczepień opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji - adresowane do nauczycieli, rodziców i uczniów:

Filmy edukacyjne - odwołują się do profilaktyki zdrowotnej oraz znaczenia zdrowia. Materiały mogą być wykorzystane na lekcjach lub spotkaniach z rodzicami:
film edukacyjny – uczniowie szkoły ponadpodstawowej
film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII

Scenariusze lekcji - do wykorzystania na lekcjach lub zajęciach z wychowawcą: szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych

Materiały edukacyjne – przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii:
szczepienia – uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne - komunikat MEiN

Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej, szczególnie zakładki:
bezpieczny powrót do szkoły
w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022.

Załączniki:
szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne
szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne - komunikat MEiN
szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych

Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjnego - zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych woj. podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieć Doradztwa Zawodowego, opracowanie 33 zewnętrznych programów wsparcia szkoły, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 4 752 ucz., tworzenie i doposażanie 33 Punktów Informacji i Kariery oraz nabywanie i aktualizacja kompetencji 100 n-li realizujących zadania z zakresu doradztwa zaw. w szkołach zaw. do 31.10.2023 r.

Działania projektu koncentrują się na powołaniu i działalność Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (PSDZ), której celem będzie zapewnienie zewnętrznego wsparcie szkół zaw. w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego przez wykorzystanie potencjału merytorycznego oraz instytucjonalnego węzłów tworzących sieć. Sieć będzie działać na 3 poziomach: WĘZEŁ REGIONALNY prowadzony przez Wojewódzkiego Konsultanta PSDZ z ramienia CEN (Centrum Edukacji Nauczycieli współpracujące z nauczycielami), WĘZŁY SUBREGIONALNE 4 prowadzone przez Subregionalnych Branżowych Konsultantów ds. Popytowego Doradztwa Kompetencji (Doradcy Kompetencji współpracujący z pracodawcami) oraz WĘZŁY LOKLANE 14 na poziomie powiatów prowadzonych przez Konsultantów Lokalnych współpracujących ze szkołami.

W ramach projektu utworzony zostanie również portal doradczy jako Podlaski System Informacji edukacyjno-zawodowej (PSI), podjęte zostaną działania inicjujące, moderujące oraz integrujące rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego w województwie podlaskim. Organizowane będą TARGI EDUKACYJNE subregionalne z udziałem szkół i uczelni, FESTIWALE zawodów – regionalne targi szkół kształcących w wybranej branży lub sektorze, KONKURSY promujące zawody i branże – konkurs o zawodach i branżach w formie filmów „NAKRĘĆ się na ZAWÓD”, GRY zawody – konkursy i zadania dotyczące poznawania branż i zawodów oraz nabywania wiedzy i umiejętności z elementami grywalizacji. Dla każdej z 33 szkół zostaną opracowane PROGRAM zewnętrznego wsparcia szkół w ramach PSDZ dotyczący rozwoju kompetencji kluczowych. W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe dla nauczycieli chcących zostać doradcą zawodowym oraz szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla doradców zawodowych w szkołach objętych wsparciem dotyczące standardy i metod doradztwa zawodowego oraz zajęcia z kompetencji kluczowych dla uczniów. Zostaną doposażone PIK w szkołach zawodowych w niezbędny sprzęt oraz pakiet rozwojowy zawierający narzędzia do realizacji doradztwa zawodowego.

Projekt realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Podlaskim Kuratorem Oświaty.

Ponownie razem

Oferta wsparcia środowisk uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do szkół. Propozycje Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku.

Czas nauczania zdalnego w dobie pandemii odbił się piętnem na całym środowisku szkolnym: uczniach, nauczycielach, jak również rodzicach. Koniecznością stało się wypracowanie nowych nawyków zachowania i dostosowanie się do ograniczeń i wyzwań. Dawny rytm dnia musiał ustąpić miejsca nowemu. Przed całym środowiskiem stoi kolejne wyzwanie - powrót do szkół i wspólne tworzenie rzeczywistości szkolnej w bezpośrednich już relacjach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom całego środowiska pragniemy zapewnić o swojej gotowości do współpracy. PPP nr 2 proponuje różnorodne formy pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów powtórnej adaptacji, reintegracji, pokonywania kryzysów emocjonalnych i społecznych w rzeczywistości szkoły po pandemii.

(kliknij aby rozwinąć pozycję)

"Warsztaty dla Dobrych Rodziców"

CEL I TREŚCI: - zdobycie wiedzy oraz poznanie technik behewioralnych i poznawczych w pracy z młodszym dzieckiem,
- autorefleksja,
- wymiana doświadczeń na temat stosowanych ćwiczeń w praktyce.
ODBIORCY: Warsztaty są przeznaczone są dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.
REALIZATORZY: A. Kumaniecka
SZCZEGÓŁY PROGRAMU: --> do pobrania <--

„Pomoc rówieśnicza w trudnych sytuacjach” – zajęcia dla uczniów

CEL I TREŚCI: - poszerzanie wiedzy na temat problemów psychicznych nastolatków oraz możliwości pomocy rówieśniczej,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów, które wymagają konsultacji z rodzicem, nauczycielem lub specjalistą,
- rozwijanie umiejętności bezpiecznej i odpowiedzialnej pomocy osobom z problemami psychicznymi,
- kształtowanie postawy akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
ODBIORCY: Uczniowie szkół ponadpodstawowych
REALIZATORZY: M. Pawłowska

„Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z emocjami?” - prelekcja dla rodziców

CEL I TREŚCI: - zwiększenie wiedzy na temat natury emocji oraz ich znaczenia w naszym życiu,
- rozwijanie umiejętności wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych, które wymagają konsultacji specjalistycznej,
- kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla problemów z jakimi borykają się dzieci.
ODBIORCY: Rodzice uczniów szkół podstawowych
REALIZATORZY: M. Pawłowska

Scenariusze „Zajęć reintegracyjnych”

CEL I TREŚCI: - nawiązanie współpracy między uczniami,
- odbudowa relacji rówieśniczych,
- redukcja trudnych stanów emocjonalnych,
- niwelowanie powstałych trudności i barier komunikacyjnych.
ODBIORCY: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
REALIZATORZY: K. Michałowska, E. Laskowska

Trening umiejętności społecznych

CEL I TREŚCI: - doświadczenie akceptacji i szacunku ze strony osoby dorosłej innej niż rodzice,
- doświadczenie sukcesu w relacji z rówieśnikami,
- kształtowanie, trenowanie i utrwalanie umiejętności społecznych,
- psychoedukacja.
ODBIORCY: Dzieci w wieku 10-12 lat
REALIZATORZY: K. Michałowska, M. Pawłowska

"Uważność na siebie - jak naładować swoje wewnętrzne akumulatory". Warsztaty dla nauczycieli

CEL I TREŚCI: - zwrócenie uwagi, na ważną potrzebę zadbania o swój dobrostan psychofizyczny,
- poznanie metod wspierających jego utrzymanie,
- wymiana doświadczeń między uczestnikami.
ODBIORCY: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
REALIZATORZY: K. Michałowska

Spotkania pracowników poradni z pedagogami i psychologami z podopiecznych placówek

CEL I TREŚCI: - Omówienie potrzeb specjalistów realizujących zadania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i ich możliwości radzenia sobie.
- Przybliżenie potrzeb klientów PPP2 w okresie utrzymującej się pandemii.
- Poznanie potrzeb szkół i placówek dotyczących kondycji psychicznej uczniów i ich rodziców.
- Omówienie planowanych przez PPP2 działań wspierających uczniów, rodziców, nauczycieli.
- Wzmożenie współpracy w zakresie podniesienia jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego przede wszystkim w obszarze zdrowia psychicznego dzieci/uczniów.
- Wymiana doświadczeń na temat opracowania i realizacji działań wspierających skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli.
ODBIORCY: Pracownicy poradni, psycholodzy, pedagodzy z szkół
REALIZATORZY: pracownicy poradni

Warsztaty umiejętności wychowawczych

CEL I TREŚCI: Warsztaty dla dobrych rodziców – warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD.
ODBIORCY: Rodzice uczniów szkół podstawowych
REALIZATORZY: A. Kumaniecka

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka

CEL I TREŚCI: - wspieranie rozwoju motoryki i mowy dziecka,
- usprawnianie motoryki małej, artykulatorów,
- rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych
ODBIORCY: Dzieci w wieku przedszkolnym
REALIZATORZY: K. Ćwiklińska, J. Żukowska

"Techniki relaksacyjne dla uczniów”

CEL I TREŚCI: - redukcja napięcia emocjonalnego,
- poprawę samopoczucia,
- wzmacnianie kompetencji językowych i komunikacyjnych
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów szkól podstawowych
REALIZATORZY: K. Michałowska

Krzyżówki, łamigłówki, rebusy, ćwiczenia i zadania

CEL I TREŚCI: ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, funkcji wzrokowych i słuchowych, logicznego myślenia
ODBIORCY: uczniowie klas III - IV
REALIZATORZY: A. Magnuszewska

Jeśli nie komputer, to co? – gra w planszówki jako sposób na nudę... - zajęcia grupowe

CEL I TREŚCI: wzbudzanie zainteresowania grami planszowymi jako alternatywą sposobu spędzania czasu wolnego bez komputera
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla dzieci z klas IV-VI
REALIZATORZY: R. Siemieniuk

Bezpieczeństwo w sieci

CEL I TREŚCI: przeciwdziałanie cyberzagrożeniom
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów klas I – III (on-line, platforma Teams)
REALIZATORZY: K. Michałowska

Budowanie wizerunku w sieci

CEL I TREŚCI: przeciwdziałanie cyberzagrożeniom
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV - VIII (on-line, platforma Teams)
REALIZATORZY: K. Michałowska

Wsparcie psychologiczne, konsultacje

CEL I TREŚCI: mające na celu zapewnienie pomocy w sytuacjach trudności związanych z izolacją, obniżeniem nastroju u dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
ODBIORCY: Indywidulane rozmowy z rodzicami i dziećmi
REALIZATORZY: A. Kumaniecka

Konsultacje logopedyczne dla rodziców

CEL I TREŚCI: wsparcie rodziców w prowadzeniu terapii logopedycznej
ODBIORCY: Indywidualne konsultacje dla rodziców
REALIZATORZY: A. Chrzanowska

Porady zawodowe dla ósmoklasistów

CEL I TREŚCI: zwiększenie trafności decyzji o wyborze szkoły i zawodu
ODBIORCY: Zajęcia indywidualne dla uczniów klas VIII
REALIZATORZY: A. Malewicz

Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego

CEL I TREŚCI: Diagnoza zdolności i predyspozycji do zawodu dla ośmioklasistów w celu zwiększenia trafności decyzji o wyborze szkoły
ODBIORCY: małe grupy na terenie poradni lub w szkołach
REALIZATORZY: K. Ćwiklińska

Diagnoza zdolności i predyspozycji do zawodu dla maturzystów

CEL I TREŚCI: zwiększenia trafności decyzji o wyborze szkoły
ODBIORCY: uczniowie szkół ponadpodstawowych, maturzystów w małych grupach na terenie poradni
REALIZATORZY: G. Urban

Szkoła dla rodziców

CEL I TREŚCI: Warsztaty dla rodziców
ODBIORCY: rodzice
REALIZATORZY: pracownicy poradni


Nowa propozycja kierowana do nauczycieli

Szanowni Państwo, Drodzy nauczyciele, specjalnie dla Was, wychodzimy z propozycją naszych nowych warsztatów: "Uważność na siebie - jak naładować swoje wewnętrzne akumulatory". Ich celem jest zwrócenie Waszej uwagi, na bardzo ważną potrzebę zadbania o swój dobrostan psychofizyczny, poznanie metod wspierających jego utrzymanie oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Planujemy, aby zajęcia odbyły się jeszcze w tym roku szkolnym: w 3 kolejne środy, począwszy od 2.06.2021. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres: k.michalowska@ppp2.eu

List do Dyrektorów Szkół

Zapewnienie uczniom bezpiecznego powrotu do nauki stacjonarnej, to trudne wyzwanie, z jakim obecnie będą się mierzyć Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół. Wychodząc naprzeciw potrzebom i ewentualnym trudnościom, z tym związanym, pragniemy zapewnić o naszej gotowości do współpracy i wspierania działań podejmowanych przez szkoły w tym ważnym i trudnym okresie.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Listu Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, skierowanego do Dyrektorów i Pracowników Szkół oraz do korzystania z różnych form wsparcia psychologiczno - pedagogicznego realizowanych w naszej Poradni.

Kompetencje kluczowe w systemie edukacji

Szanowni Państwo, Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, rozpoczynają działania związane z utworzeniem Białostockiej Szkoły Ćwiczeń, której celem jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Kompetencje kluczowe w systemie edukacji”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. w formie online.

Konferencja składa się z dwóch części - sesji plenarnej w godz. 10.00 – 12.00 dedykowanej dla kadry zarządzającej placówkami oświatowymi oraz zainteresowanych nauczycieli, Pani Iwona Zaborowska z Narodowego Forum Doradztwa Kariery przybliży strukturę i funkcje „Szkoły Ćwiczeń”. Swój udział w sesji zapowiedzieli też znakomici prelegenci: Pan prof. dr hab. Czesław Noworol, Uniwersytet Jagielloński oraz Pani dr Barbara Dudel, Uniwersytet w Białymstoku.

Druga część panelowa odbędzie się w godz. 12.30 – 15.15 w formie webinariów tematycznych (do wyboru) i skierowana jest do kadry pedagogicznej – nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Tematyka konferencji wpisie się w kierunki polityki oświatowej określonej przez MEN na rok szkolny 2020/2021.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Bardzo prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom.

Porgram konferencji - plik .pdf

Zgłoszenia elektroniczne

Wizyta Prezydenta Miasta Białegostoku w Poradni

26. listopada w naszej gruntownie odnowionej siedzibie gościliśmy pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku i jego Zastępcę pana Rafała Rudnickiego.
W tym dniu minęła 101. rocznica urodzin Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego Obywatela Białegostoku, który urodził się i wychował w pobliżu, w domu przy ul. Mazowieckiej 7, zaś w latach 1926-1933 uczęszczał do powszechnej szkoły podstawowej mieszczącej się w budynku obecnej poradni. Prezydent naszego miasta złożył wieniec pod tablicą poświęconą Ryszardowi Kaczorowskiemu. Kwiaty złożyła również Barbara Jocz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku.
Kolejnym punktem wydarzenia była wizyta włodarza naszego miasta w siedzibie poradni. Pan Prezydent mógł osobiście obejrzeć efekty metamorfozy budynku przy ul. Mazowieckiej 35. Przeprowadzenie renowacji pozwoliło odkryć i wyeksponować oryginalność i piękno tego obiektu, będącego przykładem białostockiej szkoły muratorskiej. To historyczne dziedzictwo naszego miasta - powiedział Prezydent Białegostoku - Bardzo się cieszę patrząc dziś na tak wspaniały zabytek, że udało nam się przywrócić mu dawny blask.
Następnie w sali konferencyjnej goście obejrzeli prezentację "Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - wczoraj i dziś". Ilustrowana historycznymi i aktualnymi zdjęciami, przybliżyła ona dzieje budynku i naszej placówki. Rozmawiano o zasadności i efektach tej ważnej inwestycji, jaką jest przebudowa siedziby poradni, która przynosi korzyści mieszkańcom miasta i wizerunkowi Białegostoku, dodając mu uroku i charakteru.
Cieszymy się, że mogliśmy gościć Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego i pokazać włodarzowi miasta nowe oblicze poradni, które wpłynie na jakość świadczonych przez nas usług oraz komfort przyjmowania osób potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Galeria zdjęć:

Nowy, piękny budynek Poradni

Na początku listopada 2020 nasza poradnia powróciła do swojego dawnego budynku przy ulicy Mazowieckiej 35. Gruntowny remont trwał od maja 2019 roku. W tym czasie wymieniono więźbę dachową, przywrócono pierwotną fasadę z żółto-czerwonej cegły (przykład tzw. białostockiej szkoły murarskiej), naprawiono i odtworzono detale architektoniczne, wykonano renowację okna skrzynkowego (odkrytego w trakcie przebudowy) oraz ocieplono budynek od wewnątrz. Aby poprawić funkcjonalność obiektu, gruntownej przebudowie uległo całe wnętrze. Wykonano również nowe instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną oraz teleinformatyczną. W trosce o osoby niepełnosprawne zainstalowana została zewnętrzna winda.

Dzięki pracom remontowo-budowlanym zabytkowy budynek z 1863 roku odzyskał dawny wygląd oraz stał się funkcjonalny i dostosowany do współczesnych wymagań.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Są to zajęcia warsztatowe (cykl spotkań) skierowane do dzieci z trudnościami w zakresie: nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, wyrażania własnych emocji i potrzeb, rozwiązywania konfliktów. Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania dziecka wśród innych ludzi.
Obecnie trwa nabór do grupy dzieci w wieku 10-12 lat (kl. IV-VI).
Zgłoszenia będą przyjmowane do końca października 2020 r. oraz indywidualnie rozpatrywane przy uwzględnieniu kryteriów doboru do grupy. Liczebność grupy to 6-8 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2020 r.
Aby zapisać dziecko należy dostarczyć do sekretariatu poradni uzupełnioną Kartę zgłoszenia na TUS.
Osobami prowadzącymi i udzielającymi szczegółowych informacji są:
Monika Pawłowska – mpawlowska@ppp2.eu
Kinga Michałowska – kmichalowska@ppp2.eu

Karta zgłoszenia - TUS .pdf