Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743) działający Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

  • dzieciom i uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, mających swoją siedzibę w rejonie działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku - na mocy Uchwały Nr XXXV/514/21 Rady Miasta Białystok z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok;
  • dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli, zamieszkałym na terenie działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku - na mocy Uchwały Nr XXXV/514/21 Rady Miasta Białystok z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok;
  • na pisemny wniosek rodzica /opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia.


Rodzaje wydawanych orzeczeń:


  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka lub ucznia (niesłyszące; słabosłyszące; niewidzące; słabowidzące; niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją; niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnością sprzężoną);
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim;
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.