Szanowni Państwo,
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii informujemy, że budynek, w którym mieści się Poradnia, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.Wszystkie wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 85 742 34 34.
W pierwszej kolejności zapraszamy uczniów i dzieci potrzebujących pilnie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opinii o dojrzałości szkolnej.
W celu umówienia wizyty diagnostycznej należy kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Poradni (telefonicznie – 85 742 34 34) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub drogą mailową - sekretariat@ppp2.eu

Możliwości dostarczania niezbędnych dokumentów, składania wniosków:

 • bezpośrednio w sekretariacie Poradni, w godzinach 8:00-16:00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym;
 • przesłanie drogą pocztową (adres: 15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35) lub elektroniczną: sekretariat@ppp2.eu


Druki dokumentów znajdują się na stronie www.ppp2.eu.
W przypadku dostarczenia dokumentacji dziecka drogą pocztową lub mailową - po rozpatrzeniu zgłoszenia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zostanie poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce.

WAŻNE!

 • Na terenie Poradni odbywają się wyłącznie niezbędne wizyty. Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji, omówienie wyników badań – odbywają się w formie telefonicznej.
 • Prosimy, aby rodzic / opiekun prawny porozmawiał z dzieckiem i przygotował je do badania.
 • Do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.
 • Do poradni zgłasza się z dzieckiem jeden rodzic/ opiekun prawny, zabezpieczony w maseczkę i rękawice ochronne i zabiera ze sobą tylko dziecko, które ma być badane.
 • Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę lub inną osłonę ust i nosa oraz jednorazowe rękawiczki.Powinno mieć również własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4r. ż., osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
 • Wizyty są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w tym że na wizytę klienci powinni się stawić punktualnie 10 min przed wyznaczoną godziną (procedura wstępna – zebranie oświadczeń i mierzenie temperatury).
 • Rodzic jest poinformowany o miejscu do czynności wstępnych (poczekalniana na parterze, pierwszym i drugim piętrze- miejsce oznaczone do zajęcia dla rodzica i dziecka) oraz gabinecie (numer, piętro), w którym odbędzie się spotkanie.
 • Po zajęciu wyznaczonego miejsca przed diagnozą rodzic wypełnia oświadczenie, dokonywany jest pomiar temperatury. W przypadku wskazania wyższego niż 37.5 lub niewyrażenia zgody na przeprowadzenie pomiaru wizyta nie może się odbyć.
 • Niewyrażenie zgody na warunki badania, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 • Jeśli nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia badania dziecko lub pełnoletni uczeń wraz ze specjalistą kierują się do gabinetu.
 • Rodzic/opiekun podczas badania dziecka oczekuje w wyznaczonym miejscu w poczekalni.
 • Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń ogranicza bezpośrednie wizyty w sekretariacie Poradni – wszystkich istotnych informacji udziela specjalista.
 • Wszystkie osoby przebywające w Poradni zobowiązane są do zachowania niezbędnej odległości 2 m i stosowania się do zasad bezpieczeństwa.
 • Klienci Poradni chcący odebrać dokumenty, złożyć dokumenty, pobrać druki umawiają się telefonicznie na określoną godzinę i przychodzą do siedziby Poradni, zachowują zasady bezpiecznej odległości, dezynfekują ręce ( również w rękawiczkach) przy wejściu do sekretariatu (odpowiednie druki do wypełnienia znajdują się na stolikach przed wejściem do sekretariatu oraz na stronie internetowej).


Załącznik 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik 2a - oświadczenie pełnoletniego ucznia

Załącznik 2b - oświadczenie rodzica/nauczyciela

Przygotowanie dziecka do wizyty w Poradni w czasie pandemii