Zdjęcie budynku Poradni
Wakacje 2024

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku są realizatorami Projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji: Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Projekt będzie realizowany w województwie podlaskim od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku jest instytucją samorządową, działającą od 1974 roku. W naszej placówce oferujemy wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami. Swoje działania kierujemy także do rodziców, wychowawców i pedagogów. Dążymy do wypracowania własnej koncepcji współdziałania wszystkich środowisk (rodziców, nauczycieli, instytucji oświatowych i pozaoświatowych), pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. W swojej pracy kierujemy się wzajemnym szacunkiem, pełnym zrozumieniem oczekiwań wszystkich podopiecznych i wrażliwością na ich różnorodne potrzeby.

Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
 • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom;
 • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.


Zapraszamy. Nasze usługi są nieodpłatne.Wydarzenia

blog
 • E. Laskowska / 14 cze, 2024
Metoda Bilansu Kompetencji – jak i w czym może pomóc?

11 czerwca 2024 r. w Hotelu Branickim odbyło się seminarium informacyjne dla doradców zawodowych p.t. „Metoda Bilansu Kompetencji – jak i w czym może pomóc?” przeprowadzone przez ekspertki z Instytutu Badań Edukacyjnych.

czytaj więcej

blog
 • B. Jocz / 29 maj, 2024
A-To-My

28 maja w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt „A – TO – MY” zainicjowany przez Departament Edukacji w Białymstoku. Współorganizatorami konferencji były trzy białostockie poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

czytaj więcej

blog
 • J. Bruszewska, E. Sural / 23 maj, 2024
Mediacje w Oświacie

W dniu 17.05.2024 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się II Konferencja Mediacje w Oświacie - Wyzwania i Perspektywy "Mediacje rówieśnicze elementem nowoczesnego doradztwa zawodowego w rozwoju kompetencji kluczowych", której głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku.

czytaj więcej

blog
 • P. Bakumenko-Chętnicka / 17 maj, 2024
Maski

W piątek, 10 maja 2024 r., w naszej Poradni, zanurzyliśmy się w artystyczną odyseję, kiedy to gipsowe maski odsłoniły przed nami swoje tajemnicze oblicza. Andrzej Bakumenko-Chętnicki, wybitny artysta-rzeźbiarz, wraz z żoną Patrycją, mistrzynią finezyjnych detali, zaprosili naszą kreatywną ekipę do wspólnego tworzenia.

czytaj więcej

blog
 • A. Śliwka / 14 maj, 2024
Sieć współpracy

8 maja 2024 r. w siedzibie naszej poradni odbyło się kolejne spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Psychologów Szkolnych. Na spotkaniu obecni byli pedagodzy i psycholodzy szkół podstawowych pozostających w rejonie działania PPP2 oraz pracownicy naszej poradni:

czytaj więcej

blog
 • I. Saniukowicz / 30 kwi, 2024
Zajęcia dla studentek

Dnia 15 kwietnia 2024r. w naszej poradni odbyły się zajęcia dla 16 studentek II roku pedagogiki specjalnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Zostały one zorganizowane w ramach realizacji przedmiotu diagnoza rodziny i dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

czytaj więcej

blog
 • B. Jocz / 29 lut, 2024
Wizyta Prezydenta

28 lutego w naszej Poradni gościliśmy Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku i jego Zastępcę Pana Przemysława Tuchlińskiego. Mieliśmy możliwość przedstawienia naszej pracy i omówienia problemów z którymi mierzymy się na co dzień.

czytaj więcej

blog
 • B. Jocz / 19 lut, 2024
Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem

Zachęcamy do zapoznania się z przyjętą w naszej Poradni "Polityką Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem". Jak głosi preambuła do tego dokumentu:Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

czytaj więcej

blog
 • E. Laskowska / 28 lis, 2023
104. rocznica urodzin Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

W niedzielę 26.11.2023 przypadła 104 rocznica urodzin prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, zasłużonego naszej ojczyźnie patrioty i rodowitego białostoczanina. Symboliczny znicz zapalony jak co roku pod pamiątkową tablicą upamiętniającą prezydenta, to wyraz naszej czci i pamięci.

czytaj więcej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy Państwu ogólne informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku (zwanym dalej „placówką”).

Klauzula informacyjna - informacja publiczna
Dokument do pobrania w formacie .pdf
Dokument do pobrania w formacie .docx

Kto jest administratorem danych osobowych i jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane?

Administratorem danych osobowych:
• dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych;
• logopedów, pedagogów, psychologów i innych pracowników placówki;
• przedsiębiorców współpracujących z placówką na podstawie umów cywilnoprawnych

jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu (85) 742 34 34 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@ppp2.eu

Czy w placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych?

Tak. Zadania Inspektora Ochrony Danych w placówce realizuje Pan Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@odoonline.pl

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci oraz ich rodziców i opiekunów prawnych?

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO oraz w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Ponadto w niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych małoletnich, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, w tym jego publikacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawie pokrewnym.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane pracowników placówki?

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe pracowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Przetwarzanie wiąże się zatem z nawiązaniem i wykonywaniem umowy o pracę, na podstawie przepisów szczególnych, regulujących zakres danych jakie w ramach stosunku pracy placówka – jako pracodawca – musi przetwarzać w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane kontrahentów?

Placówka przetwarza dane osobowe kontrahentów bądź ich reprezentantów, którzy współpracują z placówką na podstawie najróżniejszych umów cywilnych. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez placówkę danych osobowych kontrahentów – osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku osób prawnych reprezentowanych przez pełnomocników i reprezentantów podstawą przetwarzania danych reprezentantów będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane te są przetwarzane przez placówkę na potrzebę realizacji umowy, ale również po zakończeniu okresu współpracy, ponieważ szereg przepisów szczególnych takich jak ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe zobowiązują placówkę do przetwarzania tych danych również po wygaśnięciu stosunku prawnego wynikającego z umowy.

W jakim celu placówka przetwarza dane osobowe?

Głównym celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnianie obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa, w związku z wykonywaniem następujących zadań:
• diagnozowanie dzieci i młodzieży;
• wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
• udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom;
• realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
• wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.
Celem przetwarzania przez placówkę danych osobowych pracowników jest prawidłowa realizacja umów o pracę. W przypadku danych osobowych kontrahentów placówka przetwarza je dla prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy.

Kiedy istnieje obowiązek podania danych?

W przypadku wyrażenia zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Należy zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku umów, podanie danych może okazać się konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obligatoryjne, a niepodanie danych może wiązać się z konsekwencjami takimi jak np. brak możliwości świadczenia usług dydaktycznych.

Komu będziemy udostępniać przedmiotowe dane?

Placówka udostępni dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Należy podkreślić, że placówka może też powierzać przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców, świadczących usługi wspomagające w zakresie infrastruktury technicznej (systemy informatyczne lokalne i w chmurze obliczeniowej), usług pocztowych (kanał tradycyjny - papierowy i hosting poczty elektronicznej), bankowości elektronicznej i in. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jak długo placówka przetwarza dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu, aż ustanie okres zobowiązujący placówkę do przechowywania danych w związku z odpowiednim przepisem prawa.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. Aby skorzystać z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Ponadto każdemu, kto uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).